Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Informatie voor…

Een SUN-noodhulpbureau is altijd een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en dienstverleners, gemeente(n) en donateurs. Een SUN-noodhulpbureau kan lokaal, regionaal of provinciaal georganiseerd zijn. SUN Nederland streeft naar een landelijk dekkend netwerk van SUN-noodhulpbureaus omdat wij vinden dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn.
Lees hier meer over hoe wij werken en wat een SUN-noodhulpbureau voor u kan betekenen:

Professionele hulp-en dienstverleners
Gemeente(n)
Donateurs

Informatie voor professionele hulp- en dienstverleners

 • Hoe werkt een SUN-noodhulpbureau?

  Een SUN-noodhulpbureau is altijd een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en dienstverleners, gemeente(n) en donateurs. De hulp- en dienstverleners zijn werkzaam binnen het sociale domein en staan in direct contact met hun cliënten. Wanneer hulp- en dienstverleners nood waarnemen bij hun cliënt kunnen zij een aanvraag doen bij een SUN-noodhulpbureau in de woonplaats van de betreffende cliënt. Een SUN-noodhulpbureau neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer er bij de gemeente geen of geen tijdige voorliggende voorziening is. De aanvraag wordt gewogen en van advies voorzien door de bureaucoördinator van het SUN-noodhulpbureau, de kosten voor de werkorganisatie worden gedragen door de gemeente(n), waardoor de donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven, particuliere initiatieven) weten dat hun gift voor de volle 100% naar de profijtgroep gaat. Een gift is in principe eenmalig. Het besluit voor het verstrekken van de gift wordt genomen door het bestuur van het SUN-noodhulpbureau.

   

   

 • Wat zijn de voordelen van een SUN-noodhulpbureau?

  Welke voordelen kent een SUN-noodhulpbureau?

  1. een SUN-noodhulpbureau zorgt dat er één loket is waar fondsaanvragen kunnen worden gedaan in geval van nood, hierdoor ontstaat overzicht en coördinatie
  2. een SUN-noodhulpbureau is er voor aanvragen voor alle leeftijden “van 0 tot 120 jaar” . In die gevallen waar er een lokaal fonds actief is dat specifiek gericht is op bijvoorbeeld kinderen (Stg. Leergeld, Jeugdsportfonds, Jarige Job, enz.) werkt een SUN-noodhulpbureau actief samen. Wanneer een dergelijk fonds er niet is kan het SUN-noodhulpbureau de allocatie van deze middelen ook verzorgen.
  3. over een spoedaanvraag kan binnen 24 uur beslist worden, de gift van een SUN-noodhulpbureau kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten besparen
  4. een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking, het fonds is onafhankelijk en daardoor laagdrempelig voor alle partijen
  5. een SUN-noodhulpbureau maakt dat noodhulp niet langer van toeval afhankelijk is
  6. een SUN-noodhulpbureau voorkomt persoonlijk leed en bespaart maatschappelijke kosten
  7. De doelgroep hulpverleners is sterk in beweging. Ontwikkelingen in het Sociaal Domein, met name bij de wijkteams hebben onder meer tot gevolg dat er onder hulpverleners regelmatig wisselingen plaatsvinden. SUN-noodhulpbureaus spelen regelmatig een rol bij het actueel op de hoogte houden van hulpverleners en zijn zodoende vaak “ spin in het web” en zorgen voor de nodige continuïteit
  8. Wanneer er sprake is van het opzetten of uitbreiden van armoedebeleid en/of een armoedeplatform dan heeft een SUN-noodhulpbureau veel kennis, ervaring en netwerken die benut kunnen worden
 • Hoe kunnen lokale organisaties bijdragen aan oprichting van SUN-noodhulpbureau?

  Is er in uw werkgebied nog geen SUN-noodhulpbureau actief? In dat geval kan uw organisatie SUN Nederland ondersteunen door lokaal het initiatief te nemen. Het oprichten van een nieuw SUN-noodhulpbureau verloopt in een aantal stappen:

  1. SUN Nederland komt in een of meerdere gesprekken met uw organisatie en gemeente(n) in uw werkgebied nut, wenselijkheid en haalbaarheid voor de komst van een SUN-noodhulpbureau bespreken.

  2. Mocht(en) de gemeente(n) in uw werkgebied op basis van deze oriënterende gesprekken besluiten dat een SUN-noodhulpbureau een mooi aanvullend aanbod zou vormen op bestaand beleid dan volgt een draagvlakonderzoek naar de komst van een SUN-noodhulpbureau onder relevante personen en organisaties. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever en betaalt ook mee aan de kosten van dit onderzoek, in bepaalde gevallen kan uw organisatie ook als opdrachtgever gelden.

  3. De conclusies van het onderzoek wordt tijdens een presentatie-bijeenkomst aan alle betrokkenen getoond:
  – Wanneer er sprake is van onvoldoende draagvlak voor de komst van een SUN-noodhulpbureau stopt het traject op dit punt en scheiden onze wegen
  – Wanneer er sprake is van voldoende draagvlak voor de komst van een SUN-noodhulpbureau gaan we over tot voorbereiding en oprichting van een SUN-noodhulpbureau, ook in dit stadium is de gemeente opdrachtgever en co-financier van dit traject.

  4. Als voldoende draagvlak is gebleken dat start SUNN met het formeren van een voorbereidingsgroep: deze wordt samen gesteld uit de geïnterviewde personen en gaat alle activiteiten die nodig zijn voor de komst van het SUN-noodhulpbureau verrichten. Meestal bevinden zich in deze groep ook personen die onderdeel gaan uitmaken van het stichtingsbestuur, maar dat hoeft niet.

  5. Bij de oprichting van het SUN-noodhulpbureau is de organisatie ingericht (werkplek, website, statuten, enz.), zijn het bestuur en de onafhankelijk voorzitter vast gesteld, is er een bureaucoördinator aangetrokken en hebben de eerste donateurs en eventueel de gemeente(n) een deel van het giftenbudget gevuld.

  6. Hierna vindt een startbijeenkomst plaats om het SUN-noodhulpbureau bekendheid te geven bij hulp- en dienstverleners en andere belanghebbenden.

  7. Is het SUN-noodhulpbureau eenmaal opgericht dan kan deze terug vallen op aanwezige kennis en netwerken van SUN Nederland en de diverse SUN-noodhulpbureaus in het land.

  Heeft uw organisatie interesse in de komst van een SUN-noodhulpbureau? Neem dan vooral contact op met SUNN via het contactformulier op deze site.

 • Kunnen vrijwilligers ook aanvragen doen?

  Het antwoord op deze vraag is: Nee, vrijwilligers kunnen geen aanvragen doen bij SUN-noodhulpbureaus. Deze nemen alleen aanvragen van professionele hulp- en dienstverleners in behandeling. Dit heeft aan aantal praktische redenen:

  1. De SUN-noodhulpbureaus maken gebruik van een kostenplaatsnummer en bankrekeningnummer van professionele organisaties om de gift te storten, de gift wordt nooit gestort op de rekening van privé-personen.
  2. Voor een SUN-noodhulpbureau wordt het onoverzichtelijk wanneer het grote aantal vrijwilligers dat gemiddeld in een gemeente werkzaam is aanvragen zou kunnen doen. Om overzicht te bewaren wordt er door veel SUN-noodhulpbureaus daarom ook een samenwerkingsconvenant afgesloten met organisaties die aanvragen kunnen indienen. Wanneer vrijwilligers werkzaam zijn voor een vrijwilligersorganisatie dan kunnen zij hun aanvragen via de betaalde medewerker van deze organisatie laten verlopen. Op deze manier ontstaat er naast overzicht ook coördinatie, beleid en afstemming.
  3. Een SUN-noodhulpbureau verwacht dat een professionele dienst- of hulpverlener in de aanvraag omschrijft op welke manier de gift van het SUN-noodhulpbureau aanvullend is op het ondersteunende aanbod van de professional.
 • Samenwerkingsconvenant

  Samenwerkingsconvenant
  Met de organisatie waar de hulp- of dienstverlener werkzaam is wordt in veel gevallen (niet alle!) door SUN-noodhulpbureaus een samenwerkingsconvenant afgesloten. Alleen partijen waarmee een convenant is afgesloten komen in aanmerking voor het doen van aanvragen. In het convenant worden afspraken gemaakt over de manier van werken en de manier waarop wordt omgesprongen met de gift van het SUN-noodhulpbureau. Niet alle SUN-noodhulpbureaus maken gebruik van een convenant, of er sprake is van een samenwerkingsconvent of niet is na te lezen op de website van het SUN-noodhulpbureau.

  Voordelen
  Het sluiten van een samenwerkingsconvenant maakt het voor een SUN-noodhulpbureau overzichtelijker om af te wegen welke organisaties en medewerkers een aanvraag kunnen doen. Bovendien stort een SUN-noodhulpbureau nooit direct geld op de rekening van een cliënt, via het convenant wordt ook vast gelegd op welke bankrekening en welk kostenplaatsnummer een geldelijke gift binnen de organisatie gestort kan worden.

  Evaluatie
  Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. Er wordt tijdens de evaluatie gekeken hoe de samenwerking verliep, wat beide organisaties zouden moeten voort zetten of veranderen en of in het algemeen de aanvragen goed onderbouwd werden en tijdig werden afgehandeld.

 • Verhouding SUN-noodhulpbureau en bestaande lokale organisaties/ initiatieven

  In de meeste gemeenten zijn diverse organisaties actief -zowel op vrijwillige als op professionele basis- die zich bezig houden met de ondersteuning van mensen met een laag inkomen of personen met (problematische) schulden. Deze organisaties vinden het in de regel belangrijk om samen te werken, maar hebben anderzijds ook allemaal hun eigen positie, belangen, status en missie van waaruit zij werken.
  Hoe verhoudt een SUN-noodhulpbureau zich tot deze bestaande lokale initiatieven, projecten, fondsen en organisaties?
  – Een SUN-noodhulpbureau is geen hulp- of dienstverlenende instantie, dus neemt het werk van deze organisaties niet over, maar is aanvullend en ondersteunend en gericht op samenwerking
  – Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt lokale kennis, contacten en middelen, vormt derhalve één loket voor aanvragen zodat het voor de professionals makkelijk en overzichtelijk wordt om giften aan te vragen
  – Een SUN-noodhulpbureau verdringt geen bestaand aanbod, maar zorgt voor een verbreding en verbinding van het bestaande speelveld doordat het een publiek-private samenwerking is waarbij alle partijen gelijkwaardig samen werken, hieraan voegt het SUN-noodhulpbureau landelijke kennis, contacten en -indien mogelijk- ook vermogen en nieuwe lokale partners toe
  – Een SUN-noodhulpbureau zet hulp- en dienstverleners in hun kracht door middel van een gift voor de cliënten die dat het hardst nodig hebben
  – Een SUN-noodhulpbureau kan voor bestaande fondsen (groot of klein) fungeren als samenwerkingspartner en kan daarbij rekening houden met specifieke doelgroepen die passen bij missie, doelgroepenbeleid en werkgebied van het betreffende fonds. Het SUN-noodhulpbureau kan ook indien gewenst de volledige administratie en het toekenningsbeleid ter hand nemen (met verantwoording achteraf)
  – Een SUN-noodhulpbureau kan -indien de lokale organisaties dat prettig en wenselijk vinden- de rol spelen van “ spin in het web” en kennisbank. Veel kennis, ervaring en contacten komen vanwege de casuïstiek, samenwerkingsrelaties en de aanvragen samen bij een SUN-noodhulpbureau. Het sociale domein kent een relatief hoge door- en uitstroom van (vrijwillige) medewerkers, waardoor informatie verloren gaat die bij het SUN-noodhulpbureau verankerd is. Het SUN-noodhulpbureau fungeert zodoende als historisch geweten, kennisdrager van lokale voorzieningen en contactpunt voor lokale spelers
  – Een SUN-noodhulpbureau kan ondersteunen bij maatschappelijk vernieuwende initiatieven, zeker wanneer de gemeente om juridische redenen er geen eigenaar van kan zijn, lokale partijen een objectieve penvoerder willen zonder directe belangen of omdat men de ontwikkeling/afhandeling buiten de gemeentelijke organisatie wil plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven als het Sociaal Leenfonds (Zoetermeer), Doorbraakfonds (Amsterdam) of Pillen en Poederfonds (Rotterdam), maar ook het oprichten of faciliteren van een Armoedeplatform of werkgroep gericht op urgente noden

 • Sociaal Leenfonds SUN

  Enkele SUN-noodhulpbureaus in het land hebben een Sociaal Leenfonds (o.a. SUN Friesland, Haarlem, Leiden): zij verstrekken naast giften ook sociale leningen tegen 0% rente.
  Deze leningen kunnen mensen afsluiten wanneer zij wel afloscapaciteit of verdiencapaciteit hebben, maar er tijdelijk niet in slagen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Leners kunnen een renteloze lening aanvragen via een hulp- of dienstverlener en krijgen 36 maanden de tijd om deze af te lossen.
  De lening is:
  – om diverse uitstaande kleine schulden -die in de praktijk veel stress veroorzaken- namens het betreffende huishouden via SUN in een keer af te betalen, zodat er rust ontstaat (geen incassokosten, geen deurwaarders, enz.) en het betreffende huishouden nog maar één schuldeiser heeft in de vorm van een lening bij SUN.
  – om een aanschaf te doen die relevant is voor de persoon in kwestie om uit de urgente noden te komen of om een tijdelijke inkomensdip te overbruggen.

  Hoogte van leenbedragen
  Een Sociaal Leenfonds is een laagdrempelig fonds, waar hulpverleners die te maken hebben met cliënten met een relatief kleine schuldenlast een renteloze lening kunnen aanvragen volgens dezelfde uitgangspunten als bij een SUN-noodhulpbureau: (incidentele) urgentie in combinatie met perspectief. Doel is om een situatie van problematische schulden te voorkomen en een negatieve spiraal van opeenstapeling van kleine schulden om te buigen naar het perspectief van financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De cliënt accepteert een vorm van financiële begeleiding om terugval te voorkomen indien zijn situatie daar aanleiding toe geeft. Alleenstaanden kunnen in de meeste gevallen een lening krijgen tot € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,-.

  Rol hulpverleners bij de lening
  Een lokale toelatingscommissie bestaande uit een aantal hulpverleners beoordeelt in beginsel namens SUN de aanvraag en de aflos-/ verdiencapaciteit van de aanvrager en adviseert SUN over het wel of niet verstrekken van de lening. Vervolgens beoordeelt SUN de aanvraag en gaat SUN bij een positieve beoordeling de kredietovereenkomst aan met de cliënt. De aanvrager krijgt tijdens de looptijd van de lening begeleiding vanuit de hulpverlening en diens afbetalingen worden nauw gezet gemonitord door SUN.

  Revolverend fonds
  De eerste resultaten van Sociale Leenfondsen zijn zeer veelbelovend. Mensen voelen zich erom geholpen door het afsluiten van deze leningen via SUN. Doordat het geld voor leningen terug betaald wordt en weer opnieuw uitgeleend kan worden is er sprake van een revolverend fonds.
  Meer informatie over de werking van een Sociaal Leenfonds is te verkrijgen bij de betreffende noodhupbureaus.

  Meer achtergrondinformatie
  SUN Nederland en de NVVK lieten in een eerder stadium onderzoek doen naar de werking van een Nationaal Schuldenborgfonds en een Sociaal Leenfonds, zie hier de onderzoeksresultaten.

  Bekijk ons factsheet voor meer informatie.

  Via deze link opent een video waarin de bureaucoördinator van SUN Twente vertelt hoe het Sociaal Leenfonds werkt.

 • Waarom zou ik als fonds geld doneren aan SUN of SUN Nederland?

  Fondsen hebben aan een SUN-noodhulpbureau een betrouwbare en goed georganiseerde lokale partner die voor hen individuele aanvragen behandelt en goed zicht heeft op het lokale werkveld: de hulp- en dienstverleningsorganisaties en de (on)mogelijkheden en voorzieningen van de gemeente. Door het verstrekken van budget aan SUN kunnen (landelijke) fondsen hun statutaire doelstellingen en maatschappelijk taakstelling lokaal realiseren. Fondsen met betaalde medewerkers kunnen bovendien op die kosten besparen doordat het zelf beoordelen van aanvragen niet langer nodig is.
  Wanneer een vermogensfonds wil stoppen met haar activiteiten en een doel zoekt voor haar resterende vermogen kan een lokale SUN of SUN Nederland er als ANBI-organisatie een goede (geoormerkte) bestemming aan geven.

“Stichting Leergeld  werkt graag en goed samen met het SUN-noodhulpbureau, omdat een kind onderdeel is van een gezin. Stg. Leergeld ondersteunt het kind, maar samen met het SUN-noodhulpbureau kunnen we nog meer doen, maar dan voor het hele gezin. En daar heeft het kind ook weer voordeel van!”

Achtergrondinformatie over de werking van noodhulp door Fonds Urgente Noden Haarlem  https://youtu.be/IM-Cv7j3jmU

“Ik ben vanuit RIBW groot fan van de SUN. Ik werk met zorgmijders, mensen die geen hulp willen, maar wel zorgen voor overlast voor anderen, of waarbij een uithuisplaatsing speelt. Wat ik prettig vind aan de SUN is dat als je ze belt of mailt, dat er gauw gereageerd wordt, dat ze goed bereikbaar zijn. Ik maak veel situaties mee van mensen die in nood zitten en dan is het heel prettig dat de SUN snel kan handelen en snel een financiele bijdrage kan doen.”

“Mijn hulpverleningstraject met cliënt is in een stroomversnelling geraakt door de gift voor woninginrichting het noodhulpbureau. De gift gaf hem net dat steuntje in de rug om door te zetten. Na jaren van zwerven op straat en middelengebruik is hij inmiddels 1,5 jaar clean en bijna klaar om zonder begeleiding te gaan wonen. Ook is hij begin dit jaar gestart met de training ervaringsdeskundige”.
Rehabilitatiewerker bij organisatie voor Maatschappelijk werk.

 

 

Informatie voor Gemeente(n)

 • Wat zijn de voordelen van een SUN-noodhulpbureau?

  Welke voordelen kent een SUN-noodhulpbureau?

  1. een SUN-noodhulpbureau zorgt dat er één loket is waar fondsaanvragen kunnen worden gedaan in geval van nood, hierdoor ontstaat overzicht en coördinatie
  2. een SUN-noodhulpbureau is er voor aanvragen voor alle leeftijden “van 0 tot 120 jaar” . In die gevallen waar er een lokaal fonds actief is dat specifiek gericht is op bijvoorbeeld kinderen (Stg. Leergeld, Jeugdsportfonds, Jarige Job, enz.) werkt een SUN-noodhulpbureau actief samen. Wanneer een dergelijk fonds er niet is kan het SUN-noodhulpbureau de allocatie van deze middelen ook verzorgen.
  3. over een spoedaanvraag kan binnen 24 uur beslist worden, de gift van een SUN-noodhulpbureau kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten besparen
  4. een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking, het fonds is onafhankelijk en daardoor laagdrempelig voor alle partijen
  5. een SUN-noodhulpbureau maakt dat noodhulp niet langer van toeval afhankelijk is
  6. een SUN-noodhulpbureau voorkomt persoonlijk leed en bespaart maatschappelijke kosten
  7. De doelgroep hulpverleners is sterk in beweging. Ontwikkelingen in het Sociaal Domein, met name bij de wijkteams hebben onder meer tot gevolg dat er onder hulpverleners regelmatig wisselingen plaatsvinden. SUN-noodhulpbureaus spelen regelmatig een rol bij het actueel op de hoogte houden van hulpverleners en zijn zodoende vaak “ spin in het web” en zorgen voor de nodige continuïteit
  8. Wanneer er sprake is van het opzetten of uitbreiden van armoedebeleid en/of een armoedeplatform dan heeft een SUN-noodhulpbureau veel kennis, ervaring en netwerken die benut kunnen worden
 • Hoe werkt een SUN-noodhulpbureau?

  Een SUN-noodhulpbureau is altijd een samenwerkingsverband tussen gemeente(n), professionele hulp- en dienstverleners en donateurs. Een SUN-noodhulpbureau kent giften toe aan mensen om hun urgente nood te lenigen of om voor hen een dreigende situatie af te wenden, schuldsanering te kunnen starten, een opstap naar werk of school mogelijk te maken of door dreigende sancties toch nog te voorkomen (zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting).
  Als het moet kan een SUN-noodhulpbureau binnen 24 uur besluiten, zeker als er sprake is van “broodnood”.

  Weging in relatie tot bijzondere bijstand en voorliggende voorzieningen
  Hulp- en dienstverleners zijn werkzaam binnen het sociale domein en staan in direct contact met hun cliënten. Wanneer hulp- en dienstverleners nood waarnemen bij hun cliënt kunnen zij een aanvraag doen bij een SUN-noodhulpbureau in de gemeente waar de betreffende cliënt woonachtig is. Een SUN-noodhulpbureau neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer er bij de gemeente geen of geen tijdige voorliggende voorziening of bijzondere Bijstand is. De aanvraag wordt gewogen en van advies voorzien door de bureaucoördinator van het SUN-noodhulpbureau, de kosten voor de werkorganisatie worden gedragen door de gemeente(n), waardoor de donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven, particuliere initiatieven) weten dat hun gift voor de volle 100% naar de profijtgroep gaat. Een gift is in principe eenmalig.

  Bestuur en bureaucoördinator
  Het besluit voor het verstrekken van de gift wordt genomen door het bestuur van het SUN-noodhulpbureau. Het bestuur is samengesteld uit representanten van alle samenwerkende organisaties binnen de stichting. Vanuit de gemeente is dat bijvoorbeeld een oud-wethouder, het hoofd van een afdeling of een beleidsadviseur. Vanuit de hulp- en dienstverleners de directeuren van een zorgorganisatie, het welzijn of de maatschappelijke opvang en vanuit de donateurs een bestuurslid vanuit een vermogensfonds, een bestuurslid vanuit de kerk en de voorzitter van het MKB-platform. Hierdoor zijn de lijnen tussen alle partijen en het SUN-noodhulpbureau kort. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter.
  De bureau-coördinator legt verantwoording af aan het bestuur, deze coördinator kan gedetacheerd zijn vanuit de gemeente, weer in andere gevallen werkzaam op ZZP-basis of in dienst bij de stichting.

 • Onze gemeente zou ook wel een SUN-noodhulpbureau willen.....

  Het oprichten van een nieuw SUN-noodhulpbureau behoort ook in uw gemeente tot de mogelijkheden en verloopt in een aantal stappen:
  1. SUN Nederland komt in een of meerdere gesprekken met uw gemeente nut, wenselijkheid en haalbaarheid voor de komst van een SUN-noodhulpbureau bespreken.
  2. Mocht uw gemeente op basis hiervan besluiten dat een SUN-noodhulpbureau een mooi aanvullend aanbod zou vormen op bestaand beleid dan volgt een draagvlakonderzoek naar de komst van een SUN-noodhulpbureau onder relevante personen en organisaties, de gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever en betaalt ook mee aan de kosten van dit onderzoek.
  3. De conclusies van het onderzoek wordt tijdens een presentatie-bijeenkomst aan alle betrokkenen getoond:
  – Wanneer er sprake is van onvoldoende draagvlak voor de komst van een SUN-noodhulpbureau stopt het traject op dit punt en scheiden onze wegen
  – Wanneer er sprake is van voldoende draagvlak voor de komst van een SUN-noodhulpbureau gaan we over tot voorbereiding en oprichting van een SUN-noodhulpbureau, ook in dit stadium is de gemeente opdrachtgever en co-financier van dit traject.
  4. Als voldoende draagvlak is gebleken dat start SUN Nederland met het formeren van een voorbereidingsgroep: deze wordt samen gesteld uit de geïnterviewde personen en gaat alle activiteiten die nodig zijn voor de komst van het SUN-noodhulpbureau verrichten. Meestal bevinden zich in deze groep ook personen die onderdeel gaan uitmaken van het stichtingsbestuur, maar dat hoeft niet.
  5. Bij de oprichting van het SUN-noodhulpbureau is de organisatie ingericht (werkplek, website, statuten, enz.), zijn het bestuur en de onafhankelijk voorzitter vast gesteld, is er een bureaucoördinator aangetrokken en hebben de eerste donateurs een deel van het giftenbudget gevuld.
  6. Hierna vindt een startbijeenkomst plaats om het SUN-noodhulpbureau bekendheid te geven bij hulp- en dienstverleners en andere belanghebbenden.
  7. Is het SUN-noodhulpbureau eenmaal opgericht dan kan deze terug vallen op aanwezige kennis en netwerken van SUN Nederland en de diverse SUN-noodhulpbureaus in het land.

  Bekijk hier ons factsheet met een overzicht van alle stappen.
  Of bekijk de factsheets per fase voor meer details:
  draagvlakonderzoek
  voorbereidingsfase
  oprichtingsfase
  operationele fase.

  Heeft uw gemeente interesse in een SUN-noodhulpbureau? Neem dan vooral contact op met SUN Nederland via ons contactformulier.

 • SUN-noodhulpbureau aanvullend en flankerend op gemeentebeleid

  Elke gemeente in Nederland heeft armoede- en minimabeleid en tracht een zo sluitend mogelijke aanpak te organiseren voor haar inwoners. Ondanks al deze goede voorzieningen raken er nog steeds mensen tussen wal en schip en ziet een gemeente dat zij bepaalde inwoners niet kan bereiken.
  Een SUN-noodhulpbureau kan hierbij uitkomst bieden. De voordelen op een rij:

  • een SUN-noodhulpbureau kan over noodhulp beslissen binnen 24 uur
  • een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking met een sterk gevarieerd lokaal netwerk
  • een SUN-noodhulpbureau bereikt ook mensen met urgente noden die tot dan toe niet bij de gemeente bekend waren
  • een SUN-noodhulpbureau is een samenwerking van alle betrokken partijen en daardoor onafhankelijk en neutraal
  • een SUN-noodhulpbureau gaat uit van het besteedbaar inkomen in plaats van het sociaal minimum
  • een SUN-noodhulpbureau is een fonds voor urgente nood in gevallen waar bestaande regelingen geen of niet tijdig een uitkomst bieden, maar een gift kan ook dienen als smeerolie om een impasse in de hulpverlening te doorbreken. Een gift van een SUN-noodhulpbureau heeft een preventief effect: door nu een relatief kleine gift te doen, kunnen grotere uitgaven worden voorkomen. SUN-noodhulpbureaus voorkomen persoonlijk leed, onnodige escalatie en daaruit voortvloeiende maatschappelijk schade.
  • een SUN-noodhulpbureau is door de vele contacten een knooppunt van kennis en kan om die reden de gemeente van informatie over kansen, knelpunten en trends voorzien, ook het organiseren van bijeenkomsten of het faciliteren van een armoedeplatform behoren tot de mogelijkheden
  • daar waar discretionaire bevoegdheid van de gemeente niet ver genoeg reikt of er geen voorliggende voorzieningen zijn kan een SUN-noodhulpbureau inspringen om mensen met urgente noden te helpen door het bieden van maatwerk
  • een SUN-noodhulpbureau werkt vanuit de leefwereld, een SUN-noodhulpbureau hoeft zich niet zoals een gemeente aan principes van rechtmatigheid of het gelijkheidsbeginsel te houden: zij zijn niet bang voor precedentwerking op basis van opgebouwde rechten omdat er wordt gewerkt vanuit willekeur, giften en gunsten.
  • een SUN-noodhulpbureau kan namens of samen met de gemeente experimenten en diensten uitvoeren, in het land zijn o.a. ervaringen met uitvoering van de Witgoedregeling, uitgifte van leermiddelen vanuit de Klijnsma-gelden, het Sociaal Leenfonds, Pillen- en Poederfonds en het Doorbraakfonds.

   

 • 10 redenen waarom elke gemeente een SUN-noodhulpbureau zou moeten hebben....
  1. De hulp is snel en laagdrempelig. Via hulpverleners worden de moeilijkst bereikbare doelgroepen geholpen. Doelgroepen die soms te boek staan als zorgmijder en zich niet aandienen bij een gemeentelijk loket omdat zij geen vertrouwen hebben in de overheid of andere officiële instanties.
  2. Een SUN-noodhulpbureau vult het gat dat gemeenten niet kunnen vullen, omdat zij gebonden zijn aan wet- en regelgeving (zie hoofdstuk 2 van de Werkwijzer Bijzondere Bijstand). Ook waar gemeenten maatwerkbudgetten hanteren en de wet zien als randvoorwaarde en niet als sturingsinstrument biedt een SUN-noodhulpbureau uitkomsten omdat zij binnen 24 uur kan handelen, niet bang is voor eventuele precedentwerking en geen juridische toetsing, kwaliteitscontroleurs of checklists vereist. Een SUN-noodhulpbureau biedt de gemeente meer mogelijkheden in het palet van een getrapt stelsel, doordat er meer middelen voor mensen met de laagste inkomens beschikbaar komen.
  3. De relatief kleine bijdragen werken als smeerolie voor de hulpverlening.
  4. De hulpverlener moet een ‘ondersteuningsplan’ hebben voor een structurele aanpak van de problemen van het gezin. Een SUN-noodhulpbureau biedt geen structurele ondersteuning maar wil perspectief bieden
  5. Elke Euro verdient zich vele malen terug doordat persoonlijk leed en maatschappelijke kosten bespaard worden (lees: Eén probleemgezin of een huisuitzetting kost de overheid zeker 40.000 Euro)
  6. Particuliere fondsen, particulieren en het bedrijfsleven dragen bij aan het giftenbudget. Dat is een mooie aanvulling op de gemeentelijke budgetten voor armoedebestrijding en maatschappelijke ondersteuning
  7. Ook lokale ondernemers kunnen bijdragen en zo hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.
  8. Het SUN-noodhulpbureau signaleert problemen van individuen en lokale en landelijke trends en koppelt deze terug aan de gemeente.
  9. De uitvoeringskosten zijn laag. Er is meestal één betaalde kracht die de aanvragen beoordeelt en administratief afhandelt. Vaak is er ondersteuning door vrijwilligers. De onbezoldigde bestuursleden kijken mee met de beoordeling (vier-ogenprincipe) en bepalen het beleid van het SUN-noodhulpbureau.
  10. Een eigen – lokaal of regionaal – fonds kent de hulpverleners en het lokale armoedebeleid en kan beter dan landelijke fondsen de aanvragen beoordelen. Ook de gemeente kan met geld het SUN-noodhulpbureau steunen bijvoorbeeld voor experimenten op het gebied van armoedebestrijding of urgente noden.
 • Verhouding SUN-noodhulpbureau en bestaande lokale organisaties/ initiatieven

  In de meeste gemeenten zijn diverse organisaties actief -zowel op vrijwillige als op professionele basis- die zich bezig houden met de ondersteuning van mensen met een laag inkomen of personen met (problematische) schulden. Deze organisaties vinden het in de regel belangrijk om samen te werken, maar hebben anderzijds ook allemaal hun eigen positie, belangen, status en missie van waaruit zij werken.
  Hoe verhoudt een SUN-noodhulpbureau zich tot deze bestaande lokale initiatieven, projecten, fondsen en organisaties?
  – Een SUN-noodhulpbureau is geen hulp- of dienstverlenende instantie, dus neemt het werk van deze organisaties niet over, maar is aanvullend en ondersteunend en gericht op samenwerking
  – Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt lokale kennis, contacten en middelen, vormt derhalve één loket voor aanvragen zodat het voor de professionals makkelijk en overzichtelijk wordt om giften aan te vragen
  – Een SUN-noodhulpbureau verdringt geen bestaand aanbod, maar zorgt voor een verbreding en verbinding van het bestaande speelveld doordat het een publiek-private samenwerking is waarbij alle partijen gelijkwaardig samen werken, hieraan voegt het SUN-noodhulpbureau landelijke kennis, contacten en -indien mogelijk- ook vermogen en nieuwe lokale partners toe
  – Een SUN-noodhulpbureau zet hulp- en dienstverleners in hun kracht door middel van een gift voor de cliënten die dat het hardst nodig hebben
  – Een SUN-noodhulpbureau kan voor bestaande fondsen (groot of klein) fungeren als samenwerkingspartner en kan daarbij rekening houden met specifieke doelgroepen die passen bij missie, doelgroepenbeleid en werkgebied van het betreffende fonds. Het SUN-noodhulpbureau kan ook indien gewenst de volledige administratie en het toekenningsbeleid ter hand nemen (met verantwoording achteraf)
  – Een SUN-noodhulpbureau kan -indien de lokale organisaties dat prettig en wenselijk vinden- de rol spelen van “ spin in het web” en kennisbank. Veel kennis, ervaring en contacten komen vanwege de casuïstiek, samenwerkingsrelaties en de aanvragen samen bij een SUN-noodhulpbureau. Het sociale domein kent een relatief hoge door- en uitstroom van (vrijwillige) medewerkers, waardoor informatie verloren gaat die bij het SUN-noodhulpbureau verankerd is. Het SUN-noodhulpbureau fungeert zodoende als historisch geweten, kennisdrager van lokale voorzieningen en contactpunt voor lokale spelers
  – Een SUN-noodhulpbureau kan ondersteunen bij maatschappelijk vernieuwende initiatieven, zeker wanneer de gemeente om juridische redenen er geen eigenaar van kan zijn, lokale partijen een objectieve penvoerder willen zonder directe belangen of omdat men de ontwikkeling/afhandeling buiten de gemeentelijke organisatie wil plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven als het Sociaal Leenfonds (Zoetermeer), Doorbraakfonds (Amsterdam) of Pillen en Poederfonds (Rotterdam), maar ook het oprichten of faciliteren van een Armoedeplatform of werkgroep gericht op urgente noden

 • SUN in relatie tot maatwerkbudgetten, discretionaire bevoegdheden en bestaande noodfondsen

  Er zijn gemeenten waar een gemeentelijk noodfonds bestaat of waar gebruik wordt gemaakt van maatwerkbudgetten die de gemeente zelf ter beschikking stelt in het kader van Armoedebeleid. Ook zijn er gemeenten waar vertegenwoordigers van de gemeente (wethouder, directeur Sociale Dienst, beleidsambtenaren, enz.) actief zijn in het bestuur of de toekenningscommissie van externe en meestal kleine noodhulpfondsen, bijvoorbeeld vanuit de kerk of de Jeugdzorg. Daarnaast hebben sommige gemeenten de wens dat meer ambtenaren gebruik gaan maken van hun discretionaire bevoegdheden (de vrijheid om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen) binnen de bijzondere bijstand.
  Ondanks het bestaan van deze verscheidenheid binnen de gemeente kan het toch interessant zijn om over te stappen op een SUN-format. De voordelen voor de gemeente zijn:

  • Een SUN-noodhulpbureau is een professionele organisatie met een betaalde kracht die gewend is om noodhulpaanvragen te verwerken van inwoners van de gemeente (daarbij rekening houdend met de AVG) en zorgt voor een adequaat giftenbeleid en goede verantwoording. De lijntjes met de gemeente zijn kort; men kan over en weer leren van elkaar en signalen uitwisselen, waarbij de gemeente kan oefenen haar discretionaire bevoegdheden optimaal aan te wenden
  • Een SUN-noodhulpbureau geeft het goede voorbeeld door te laten zien dat het regelvrije karakter van haar werkwijze kan botsen met de behoefte van de gemeente om te kunnen controleren op rechtmatigheid, maar dat dit inherent is aan het leveren van maatwerk. Het maakt zodoende bij medewerkers van de gemeente de gedachten rijp voor het benutten van discretionaire bevoegdheden voor zover dat nog niet gedaan werd en zal ervoor zorgen dat de giften van het SUN-noodhulpbureau efficiënter ingezet kunnen worden
  • Een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking waarbij het thema noodhulp niet alleen als verantwoordelijkheid van de gemeente wordt gezien, maar waarbij donateurs, bedrijfsleven en maatschappelijke middenveld ook elk hun rol spelen en inbreng leveren in de ontwikkeling van een beter armoedebeleid. De gemeente voegt via een SUN-noodhulpbureau privaat vermogen en giften in natura toe aan het beleid rondom urgente noden en betrekt op deze manier lokale ondernemers, het bedrijfsleven en particulieren naast kerken en fondsen bij het vraagstuk
  • Een SUN-noodhulpbureau is een duurzame samenwerking die niet afhankelijk is van de waan van de dag. Enerzijds omdat alle partijen gezamenlijk een stichting hebben opgericht waardoor het giftenbudget en het toekenningsbeleid een consistente lijn kennen, anderzijds omdat de stichting niet afhankelijk is van politieke overwegingen en de politieke kleur van dat moment van het college van burgemeester en wethouders
  • In de meeste gevallen is het bereik en het budget van een SUN-noodhulpbureau vanwege haar werkwijze vele malen groter dan die van het bestaande fonds
  • De structuur van een SUN-noodhulpbureau ontlast vrijwilligers die een lokaal noodhulpfonds draaiend houden terwijl zij zich geconfronteerd zien met gebrek aan adequate opvolging of ondersteuning en een steeds complexer wordend speelveld met betrekking tot regelgeving en ontwikkelingen op het terrein van armoede, schulden en urgente noden
  • Sommige doelgroepen staan wantrouwig tegenover overheid en gemeenten en maken daarom liever gebruik van een neutrale organisatie als een SUN-noodhulpbureau. Soms is het als gemeente of wijkteam ook te verkiezen om donaties voor noodhulp te laten verlopen via een neutrale derde partij, dit voorkomt onderlinge afhankelijkheid of belangenverstrengeling maar ook in voorkomende gevallen oneigenlijke druk op de hulpverlener of te hoge verwachtingen: er is sprake van objectieve weging
  • De coördinator van een SUN-noodhulpbureau is gewend om breed en integraal te kijken, creatief en out of the box te denken en is goed op de hoogte van de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen zoals de bijzondere bijstand, het moratorium in verband met het voorkomen van huisuitzettingen en de mogelijkheden van private fondsen en andere lokale spelers. Omdat deze betaalde coördinatoren vaak voor langere tijd verbonden zijn aan een SUN-noodhulpbureau zijn zij een goede gesprekspartner, spin in het web en hebben zij veelal historische kennis en overzicht van de lokale setting
  • Een SUN-noodhulpbureau kan als de situatie daarom vraagt binnen 24 uur besluiten en overgaan tot een donatie
  • Een SUN-noodhulpbureau vormt een coördinatiepunt van casuïstiek, deze informatie kan derhalve goed ontsloten en benut worden bijvoorbeeld bij de evaluatie of herijking van gemeentelijk beleid
  • Een SUN-noodhulpbureau kan indien gewenst niet alleen een gift doneren, maar ook een lening verstrekken die dient te worden terug betaald (Sociaal Leenfonds)
  • Met een gift voorkomen SUN-noodhulpbureaus veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten, en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat deze werkt als vangnet of springplank voor personen met urgente noden. Door te participeren aan en te investeren in een SUN-noodhulpbureau draagt de gemeente actief bij aan oplossingen voor urgente noden en kan zij haar energie in andere verbeteringen van het armoedebeleid steken terwijl zij gevoed wordt door casuïstiek. De investering in een SUN-noodhulpbureau kost de gemeente geld, maar levert onder de streep de gemeente vele malen meer geld en besparingen op
 • Sociaal Leenfonds SUN

  Enkele SUN-noodhulpbureaus in het land hebben een Sociaal Leenfonds (o.a. SUN Friesland, Haarlem, Leiden): zij verstrekken naast giften ook sociale leningen tegen 0% rente.
  Deze leningen kunnen mensen afsluiten wanneer zij wel afloscapaciteit of verdiencapaciteit hebben, maar er tijdelijk niet in slagen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Leners kunnen een renteloze lening aanvragen via een hulp- of dienstverlener en krijgen 36 maanden de tijd om deze af te lossen.
  De lening is:
  – om diverse uitstaande kleine schulden -die in de praktijk veel stress veroorzaken- namens het betreffende huishouden via SUN in een keer af te betalen, zodat er rust ontstaat (geen incassokosten, geen deurwaarders, enz.) en het betreffende huishouden nog maar één schuldeiser heeft in de vorm van een lening bij SUN.
  – om een aanschaf te doen die relevant is voor de persoon in kwestie om uit de urgente noden te komen of om een tijdelijke inkomensdip te overbruggen.

  Hoogte van leenbedragen
  Een Sociaal Leenfonds is een laagdrempelig fonds, waar hulpverleners die te maken hebben met cliënten met een relatief kleine schuldenlast een renteloze lening kunnen aanvragen volgens dezelfde uitgangspunten als bij een SUN-noodhulpbureau: (incidentele) urgentie in combinatie met perspectief. Doel is om een situatie van problematische schulden te voorkomen en een negatieve spiraal van opeenstapeling van kleine schulden om te buigen naar het perspectief van financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De cliënt accepteert een vorm van financiële begeleiding om terugval te voorkomen indien zijn situatie daar aanleiding toe geeft. Alleenstaanden kunnen in de meeste gevallen een lening krijgen tot € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,-.

  Rol hulpverleners bij de lening
  Een lokale toelatingscommissie bestaande uit een aantal hulpverleners beoordeelt in beginsel namens SUN de aanvraag en de aflos-/ verdiencapaciteit van de aanvrager en adviseert SUN over het wel of niet verstrekken van de lening. Vervolgens beoordeelt SUN de aanvraag en gaat SUN bij een positieve beoordeling de kredietovereenkomst aan met de cliënt. De aanvrager krijgt tijdens de looptijd van de lening begeleiding vanuit de hulpverlening en diens afbetalingen worden nauw gezet gemonitord door SUN.

  Revolverend fonds
  De eerste resultaten van Sociale Leenfondsen zijn zeer veelbelovend. Mensen voelen zich erom geholpen door het afsluiten van deze leningen via SUN. Doordat het geld voor leningen terug betaald wordt en weer opnieuw uitgeleend kan worden is er sprake van een revolverend fonds.
  Meer informatie over de werking van een Sociaal Leenfonds is te verkrijgen bij de betreffende noodhupbureaus.

  Meer achtergrondinformatie
  SUN Nederland en de NVVK lieten in een eerder stadium onderzoek doen naar de werking van een Nationaal Schuldenborgfonds en een Sociaal Leenfonds, zie hier de onderzoeksresultaten.

  Bekijk ons factsheet voor meer informatie.

  Via deze link opent een video waarin de bureaucoördinator van SUN Twente vertelt hoe het Sociaal Leenfonds werkt.

 • Waarom zou ik als fonds geld doneren aan SUN of SUN Nederland?

  Fondsen hebben aan een SUN-noodhulpbureau een betrouwbare en goed georganiseerde lokale partner die voor hen individuele aanvragen behandelt en goed zicht heeft op het lokale werkveld: de hulp- en dienstverleningsorganisaties en de (on)mogelijkheden en voorzieningen van de gemeente. Door het verstrekken van budget aan SUN kunnen (landelijke) fondsen hun statutaire doelstellingen en maatschappelijk taakstelling lokaal realiseren. Fondsen met betaalde medewerkers kunnen bovendien op die kosten besparen doordat het zelf beoordelen van aanvragen niet langer nodig is.
  Wanneer een vermogensfonds wil stoppen met haar activiteiten en een doel zoekt voor haar resterende vermogen kan een lokale SUN of SUN Nederland er als ANBI-organisatie een goede (geoormerkte) bestemming aan geven.

“Gemeentelijk beleid werkt alleen wanneer er mensen en organisaties zijn die in staat zijn individuele situaties te wegen. Ik ben blij met een organisatie samen te kunnen werken die wat losser staat ten opzichte van alle wet- en regelgeving en (kunnen) zeggen: vandaag is er een probleem, morgen is het opgelost.”
Arjan Vliegenthart – voormalig wethouder Armoedebestrijding Amsterdam

‘Sun Friesland helpt bij overbrugging van het gat tussen probleem en oplossing. Dankzij een maatwerk overbrugging tussen probleem en oplossing voorkomt SUN ontsporing van een individueel probleem’.
Tjitze Piekema, senior beleidsmedewerker Gemeente Waadhoek

“ De gemeente Delft is overtuigd van het nut van het urgente nodenfonds, een publiek-private samenwerking in het sociale domein. Hoe de regelgeving ook verbetert, er zijn in de praktijk altijd noodgevallen waar geen voorliggende voorziening voor is en waar snelle materiële hulp erger kan voorkomen. Al bijna 10 jaar is SUN Delft e.o. actief en daar is de gemeente content mee.”
Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Zorg en Armoedebeleid van de gemeente Delft

“Hulpverleners moeten vooral Hulpverlenen en geen last hebben van de schulden van de cliënt. Daar is de Stichting Urgente Noden voor!”
Peter van Heteren, aanjager Armoedepact gemeente Almelo

Hoe werkt een noodhulpbureau zoals het Fonds Bijzondere Noden uit Amsterdam in de praktijk? Bekijk hier de animatievideo.

“In de regio waar ons Fonds actief is leven relatief veel meer gezinnen in armoede dan gemiddeld in Nederland. Wij maken ons daarom hard voor de oprichting van een SUN-noodhulpbureau, waarin de gemeentes, zorgverleners en fondsen op een professionele manier samenwerken. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat inwoners met acute financiële problemen op een snelle en deskundige manier worden geholpen.”
John Massaar- directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Informatie voor Donateurs

 • Wat zijn de voordelen van een SUN-noodhulpbureau?

  Welke voordelen kent een SUN-noodhulpbureau?

  1. een SUN-noodhulpbureau zorgt dat er één loket is waar fondsaanvragen kunnen worden gedaan in geval van nood, hierdoor ontstaat overzicht en coördinatie
  2. een SUN-noodhulpbureau is er voor aanvragen voor alle leeftijden “van 0 tot 120 jaar” . In die gevallen waar er een lokaal fonds actief is dat specifiek gericht is op bijvoorbeeld kinderen (Stg. Leergeld, Jeugdsportfonds, Jarige Job, enz.) werkt een SUN-noodhulpbureau actief samen. Wanneer een dergelijk fonds er niet is kan het SUN-noodhulpbureau de allocatie van deze middelen ook verzorgen.
  3. over een spoedaanvraag kan binnen 24 uur beslist worden, de gift van een SUN-noodhulpbureau kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten besparen
  4. een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking, het fonds is onafhankelijk en daardoor laagdrempelig voor alle partijen
  5. een SUN-noodhulpbureau maakt dat noodhulp niet langer van toeval afhankelijk is
  6. een SUN-noodhulpbureau voorkomt persoonlijk leed en bespaart maatschappelijke kosten
  7. De doelgroep hulpverleners is sterk in beweging. Ontwikkelingen in het Sociaal Domein, met name bij de wijkteams hebben onder meer tot gevolg dat er onder hulpverleners regelmatig wisselingen plaatsvinden. SUN-noodhulpbureaus spelen regelmatig een rol bij het actueel op de hoogte houden van hulpverleners en zijn zodoende vaak “ spin in het web” en zorgen voor de nodige continuïteit
  8. Wanneer er sprake is van het opzetten of uitbreiden van armoedebeleid en/of een armoedeplatform dan heeft een SUN-noodhulpbureau veel kennis, ervaring en netwerken die benut kunnen worden
 • Een bestaand (nood)fonds omzetten in een SUN-noodhulpbureau

  Op diverse plekken in het land zijn lokale (nood)fondsen actief. Deze (nood)fondsen hebben elk eigen redenen waarom zij samenwerking zoeken met SUNN en het format van een SUN-noodhulpbureau zouden willen hebben:

  • het fonds is afkomstig uit één sector (bijv. kerk of gemeente) en is daardoor bekend en in gebruik bij een te kleine kring van mensen
  • het geld raakt niet op omdat er geen/ onvoldoende aanvragen zijn of omdat er onvoldoende contacten zijn met hulpverleners en organisaties die zich inzetten voor mensen met urgente nood
  • er is geen sprake van een publiek-private samenwerking, waardoor er weinig onderlinge samenwerking met andere partijen is of deze samenwerking stroef verloopt
  • het fonds is niet laagdrempelig genoeg, mensen schamen zich om er een beroep op te doen (bijv. binnen eigen kring in de kerk)
  • het fonds is niet onderscheidend genoeg ten opzichte van de gemeente (bijvoorbeeld omdat het fonds kantoor houdt in het gemeentehuis of omdat gemeentelijke vertegenwoordigers de beoordeling van de aanvraag uitvoeren) waardoor sommige doelgroepen het fonds mijden omdat zij wantrouwig zijn richting overheidsinstanties
  • het fonds mist een bepaalde mate van vrijheid, flexibiliteit en creativiteit in het toekenningsbeleid -factoren die van belang zijn bij het verlenen van noodhulp- omdat er van oudsher wordt samen gewerkt op basis van bepalingen uit wet- en regelgeving of te strakke toekenningsvoorwaarden
  • het fondsbestuur of de toekenningscommissie is te eenzijdig samen gesteld waardoor het fonds de logica van de systeemwereld of die van een specifieke organisatie is gaan volgen
  • het fonds is bang voor precedentwerking en is risicomijdend,terwijl het eigenlijk graag vanuit de leefwereld of de ratio van alle lokale organisaties samen wil werken en verbreding en vernieuwing zoekt
  • het fonds is een intern geldpotje dat niet meer past bij de huidige vereisten binnen de organisatie van transparantie en governance en moet ergens onder gebracht worden
  • het fonds is te klein om tegemoet te komen aan het aantal aanvragen en zoekt opschaling en betrokkenheid uit bredere kring
  • landelijke vermogensfondsen hebben aangedrongen op samenwerking met SUN Nederland
  • de bureaucoördinator en bestuur willen graag onderdeel uitmaken van een groter landelijk netwerk met als voordelen onder meer naamsbekendheid, intervisie, fondsenwerving, enz.
  • het bestuur is niet meer in staat om de missie en doelen van het fonds voldoende gestalte te geven en zoekt een uitvoerende instelling die dat wel zou kunnen, hierbij krijgt een (nood)fondsbestuurslid de mogelijkheid om zitting te nemen in het SUN-bestuur
  • enz.

  Mocht u betrokkenheid hebben bij een lokaal of intern (nood)fonds en de omzetting naar een SUN-noodhulpbureau overwegen neem dan vooral contact op.

 • Wij zouden als donateur willen bijdragen aan een SUN-noodhulpbureau...

  Bijdragen als donateur aan een SUN-noodhulpbureau kan op verschillende manieren:

  Specifiek in een bepaald werkgebied (regio of gemeente):
  – aan een bestaand SUN-noodhulpbureau in het land (zie de overzichtskaart op deze site
  – aan een een nieuw op te richten SUN-noodhulpbureau

  Niet speciaal aan een SUN-noodhulpbureau maar aan SUN Nederland voor algemene doeleinden

  SUNN kent donateurs vanuit zeer uiteenlopende achtergronden:
  vermogensfondsen, kerken, bedrijfsleven, MKB, particuliere initiatieven en legaten.

  Heeft u als donateur interesse om te participeren in SUNN of een SUN-noodhulpbureau? Neem dan vooral contact op met SUNN via het contactformulier op deze site.

 • De rol van donateurs bij een SUN-noodhulpbureau

  SUN Nederland (SUNN) is lid van de koepel van vermogensfondsen FIN (Fondsen in Nederland). Een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking waar de gemeente de overheadkosten financiert en de donateurs het giftenbudget schenken.
  SUNN kent verschillende donateurs :

  • vermogensfondsen
  • kerkelijke of andere fondsen vanuit levensbeschouwelijke kringen
  • bedrijfsleven
  • MKB
  • maatschappelijke organisaties
  • particuliere initiatieven
  • legaten
  • enz.

  Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt landelijke en lokale gelden en giften. Een donatie kan worden gestort op de bankrekening van een SUN-noodhulpbureau of als garantiestelling of voucher aan het SUN-noodhulpbureau worden toegezegd.

  Rekening houden met bestemmingsdoel donateurs
  Een SUN-noodhulpbureau kan indien dat gewenst is met haar toekenningsbeleid rekening houden met specifieke doelbestemmingen, werkgebieden of doelgroepen van de betreffende donateur. Wil een vermogensfonds alleen schenkingen doen aan mensen met een verstandelijke beperking dan wordt alleen bij aanvragen voor die doelgroep het geld van dat betreffende fonds uitgekeerd, is er een kerkelijk fonds dat alleen aan alleenstaande oudere dames wil schenken? Ook daar kunnen we rekening mee houden.

  Giften in natura
  Giften kunnen ook in natura worden verstrekt (en vertegenwoordigen op die manier een geldelijke waarde), bijvoorbeeld een lokale opticiën verstrekt 10 gratis brillen, een tandarts verricht 8 gratis behandelingen of een  landelijke reisorganisatie doneert een aantal weekendjes weg.

  Verantwoording
  SUN-noodhulpbureaus zijn onafhankelijke stichtingen die gewend zijn om middels tussentijdse rapportages en/of een jaarrekening en jaarverslag achteraf verantwoording af te leggen aan donateurs over het door hen gevoerde toekenningsbeleid.

  In de FIN-Nieuwsbrief publiceerden we dit achtergrondartikel over de mogelijke samenwerking met vermogensfondsen:
  https://www.verenigingvanfondsen.nl/finieuws-detail/finieuws-januari-2018-fin-samenwerking

   

 • Hoe steun ik als lokale ondernemer een SUN-noodhulpbureau?

  Als ondernemer of als ondernemersplatform kunt u zich eenmalig, tijdelijk of langjarig verbinden aan een SUN-noodhulpbureau, bijvoorbeeld door het doneren van gratis producten of diensten. Zo zijn er tandartsen die gratis behandelingen ter beschikking stellen voor doorverwijzingen vanuit SUN-noodhulpbureaus, opticiëns die gratis brillen verstrekken, winkeliers die Kerstpakketten weg geven en meubel- of witgoedzaken die producten weg geven of met korting verstrekken. Als ondernemer kunt ook u een SUN-noodhulpbureau ondersteunen! Een aantal voordelen op een rij:

  1. Als ondernemer kunt u persoonlijk iets betekenen bij een hulpvraag waarbij u echt het verschil kunt maken.
  2. U kunt als ondernemer op deze manier iets terug doen voor de gemeenschap waarvan uw bedrijf onderdeel uitmaakt en/of klanten betrekt.
  3. De hulpvrager wordt door uw gift ondersteund in zijn/haar nood en kwaliteit van leven.
  4. Door uw bijdrage blijven er meer financiële middelen bij het SUN-noodhulpbureau zodat er nog meer mensen kunnen worden ondersteund in hun omstandigheden.
 • Hoe kan ik vanuit het bedrijfsleven of Corporate Foundation ondersteunen?

  Wanneer uw bedrijf in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een bijdrage wil leveren voor mensen met urgente noden dan bent u bij een SUN-noodhulpbureau aan het juiste adres! Ook in het geval uw bedrijf een corporate foundation heeft is dat een uitgelezen kans voor een samenwerking met een (of meerdere) SUN-noodhulpbureau(s).

  Een aantal voordelen op een rij:

  1. U kunt vanuit het bedrijfsleven een relevante bijdrage leveren aan ondersteuning voor mensen die in urgente nood verkeren
  2. U kunt vanuit uw bedrijf medewerkers stimuleren om zich in te zetten voor een SUN-noodhulpbureau bijvoorbeeld door ondersteuning bij het vinden van sponsoring of het verrichten van werkzaamheden op kantoor.
  3. U kunt vanuit het bedrijfsleven gelden ter beschikking stellen waardoor het budget van het SUN-noodhulpbureau groter wordt en er meer mensen die in urgente nood verkeren gesteund kunnen worden
  4. U kunt als u daarvoor kiest een specifiek SUN-noodhulpbureau steunen bij u in de regio waardoor uw bijdrage mensen bereikt uit het werkgebied van uw bedrijf
  5. Ook wanneer u geen ruchtbaarheid wilt geven aan uw bijdrage, maar een SUN-noodhulpbureau wel wilt ondersteunen dan is dat geen enkel punt: de SUN-noodhulpbureaus zijn gewend ook met anonieme giften te werken.
 • Hoe steun ik als fonds het werk van SUNN of een SUN-noodhulpbureau?

  Als vermogensfonds of kerkelijk fonds kunt u het werk van SUN-noodhulpbureaus en SUN Nederland steunen met uw donatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken:

  1. Als vermogensfonds/ kerkelijk fonds steunt u het werk van SUN Nederland en u maakt op landelijk niveau afspraken met SUNN over de inzet en allocatie van de gedoneerde gelden. Zo heeft SUNN uiteenlopende afspraken met verschillende fondsen: RDO heeft bijvoorbeeld als partner te kennen gegeven dat zij graag zien dat SUNN in “de werkgebieden” (zogenaamde commanderijen) van dit fonds SUN-noodhulpbureaus opricht. Het fonds betaalt ook een bijdrage aan de overheadkosten voor SUNN die hiermee gemoeid zijn en zet het netwerk van eigen bestuursleden lokaal in. Weer een andere partner -Fonds Camp- heeft zich bereid getoond om jaarlijks middels een royale bijdrage aan giftenbudget ter beschikking te stellen voor nieuw op te richten SUN-noodhulpbureaus in het bijzonder voor vrouwen in nood (met of zonder kinderen).
   Deze vorm van samenwerking is voor beide partijen een win-win situatie:
   – Zowel SUNN als de vermogensfondsen kunnen hiermee hun doelstellingen bereiken en de vermogensfondsen weten zich verzekerd van het feit dat hun geld goed terecht komt.
   – Er zijn fondsen met een landelijke scope maar zonder lokale inbedding waardoor het toekennen van aanvragen een lastige aangelegenheid wordt, SUN-noodhulpbureaus hebben die lokale borging wel: een fonds kan er dus van op aan dat het geld op betrouwbare wijze via lokale hulp- en dienstverleners daar terecht komt waar de nood het hoogst is.
   – Sommige fondsen hebben te weinig medewerkers in dienst om een grote hoeveelheid aanvragen te administreren, te wegen en van advies voor het fondsbestuur en/of de aanvrager te voorzien: een SUN-noodhulpbureau kan dit werk uit handen nemen door deze rol over te nemen.
  2. Als vermogensfonds/ kerkelijk fonds heeft u wellicht een specifieke regio of gebied voor ogen of in uw statuten staan waar u uw vermogen wilt besteden: in het geval van bestaande SUN-noodhulpbureaus kunt u het lokale (giften)budget van het SUN-noodhulpbureau verhogen met uw bijdrage. Mocht er nog geen sprake zijn van een bestaand SUN-noodhulpbureau in uw werkgebied, dan valt te overwegen om op uw verzoek en met uw steun een SUN-noodhulpbureau op te richten. SUNN gaat hierover graag met u in gesprek!
  3. SUN-noodhulpbureaus zijn gewend om met giften te werken en kunnen ook goed omgaan met geoormerkt geld: is uw fonds opgericht voor een specifieke doelgroep zoals lichamelijk gehandicapten, kinderen of migranten? SUN-noodhulpbureaus kunnen bij hun toekenning en verantwoording rekening houden met uw voorkeuren. Kijk hier voor een overzicht van bestaande SUN-noodhulpbureaus.
  4. Voor kerkelijke fondsen in het bijzonder geldt:
   – Sommige kerkelijk fondsen beschikken wel over een giftenbudget, maar hebben geen mensen binnen de kerk die er gebruik van maken: in deze gevallen kan een SUN-noodhulpbureau een rol als intermediair spelen.
   – Weer andere kerkelijke fondsen hebben geen vrijwilligers die de giften-administratie goed bij kunnen houden, ook in die gevallen kan een SUN-noodhulpbureau uitkomst bieden door de administratie over te nemen en het kerkbestuur eens per (half) jaar te voorzien van een verantwoording.
   – Ook zijn er kerkelijke fondsen die vermoeden dat geloofsgenoten zich schamen om zich met urgente noden te melden bij de eigen geloofsgemeenschap: ook daarvoor kan de samenwerking met een SUN-noodhulpbureau uitkomst bieden omdat een SUN-noodhulpbureau altijd tripartiet is samen gesteld en daardoor neutraal en onafhankelijk is.
 • Verhouding SUN-noodhulpbureau en bestaande lokale organisaties/ initiatieven

  In de meeste gemeenten zijn diverse organisaties actief -zowel op vrijwillige als op professionele basis- die zich bezig houden met de ondersteuning van mensen met een laag inkomen of personen met (problematische) schulden. Deze organisaties vinden het in de regel belangrijk om samen te werken, maar hebben anderzijds ook allemaal hun eigen positie, belangen, status en missie van waaruit zij werken.
  Hoe verhoudt een SUN-noodhulpbureau zich tot deze bestaande lokale initiatieven, projecten, fondsen en organisaties?
  – Een SUN-noodhulpbureau is geen hulp- of dienstverlenende instantie, dus neemt het werk van deze organisaties niet over, maar is aanvullend en ondersteunend en gericht op samenwerking
  – Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt lokale kennis, contacten en middelen, vormt derhalve één loket voor aanvragen zodat het voor de professionals makkelijk en overzichtelijk wordt om giften aan te vragen
  – Een SUN-noodhulpbureau verdringt geen bestaand aanbod, maar zorgt voor een verbreding en verbinding van het bestaande speelveld doordat het een publiek-private samenwerking is waarbij alle partijen gelijkwaardig samen werken, hieraan voegt het SUN-noodhulpbureau landelijke kennis, contacten en -indien mogelijk- ook vermogen en nieuwe lokale partners toe
  – Een SUN-noodhulpbureau zet hulp- en dienstverleners in hun kracht door middel van een gift voor de cliënten die dat het hardst nodig hebben
  – Een SUN-noodhulpbureau kan voor bestaande fondsen (groot of klein) fungeren als samenwerkingspartner en kan daarbij rekening houden met specifieke doelgroepen die passen bij missie, doelgroepenbeleid en werkgebied van het betreffende fonds. Het SUN-noodhulpbureau kan ook indien gewenst de volledige administratie en het toekenningsbeleid ter hand nemen (met verantwoording achteraf)
  – Een SUN-noodhulpbureau kan -indien de lokale organisaties dat prettig en wenselijk vinden- de rol spelen van “ spin in het web” en kennisbank. Veel kennis, ervaring en contacten komen vanwege de casuïstiek, samenwerkingsrelaties en de aanvragen samen bij een SUN-noodhulpbureau. Het sociale domein kent een relatief hoge door- en uitstroom van (vrijwillige) medewerkers, waardoor informatie verloren gaat die bij het SUN-noodhulpbureau verankerd is. Het SUN-noodhulpbureau fungeert zodoende als historisch geweten, kennisdrager van lokale voorzieningen en contactpunt voor lokale spelers
  – Een SUN-noodhulpbureau kan ondersteunen bij maatschappelijk vernieuwende initiatieven, zeker wanneer de gemeente om juridische redenen er geen eigenaar van kan zijn, lokale partijen een objectieve penvoerder willen zonder directe belangen of omdat men de ontwikkeling/afhandeling buiten de gemeentelijke organisatie wil plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven als het Sociaal Leenfonds (Zoetermeer), Doorbraakfonds (Amsterdam) of Pillen en Poederfonds (Rotterdam), maar ook het oprichten of faciliteren van een Armoedeplatform of werkgroep gericht op urgente noden

 • Sociaal Leenfonds SUN

  Enkele SUN-noodhulpbureaus in het land hebben een Sociaal Leenfonds (o.a. SUN Friesland, Haarlem, Leiden): zij verstrekken naast giften ook sociale leningen tegen 0% rente.
  Deze leningen kunnen mensen afsluiten wanneer zij wel afloscapaciteit of verdiencapaciteit hebben, maar er tijdelijk niet in slagen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Leners kunnen een renteloze lening aanvragen via een hulp- of dienstverlener en krijgen 36 maanden de tijd om deze af te lossen.
  De lening is:
  – om diverse uitstaande kleine schulden -die in de praktijk veel stress veroorzaken- namens het betreffende huishouden via SUN in een keer af te betalen, zodat er rust ontstaat (geen incassokosten, geen deurwaarders, enz.) en het betreffende huishouden nog maar één schuldeiser heeft in de vorm van een lening bij SUN.
  – om een aanschaf te doen die relevant is voor de persoon in kwestie om uit de urgente noden te komen of om een tijdelijke inkomensdip te overbruggen.

  Hoogte van leenbedragen
  Een Sociaal Leenfonds is een laagdrempelig fonds, waar hulpverleners die te maken hebben met cliënten met een relatief kleine schuldenlast een renteloze lening kunnen aanvragen volgens dezelfde uitgangspunten als bij een SUN-noodhulpbureau: (incidentele) urgentie in combinatie met perspectief. Doel is om een situatie van problematische schulden te voorkomen en een negatieve spiraal van opeenstapeling van kleine schulden om te buigen naar het perspectief van financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De cliënt accepteert een vorm van financiële begeleiding om terugval te voorkomen indien zijn situatie daar aanleiding toe geeft. Alleenstaanden kunnen in de meeste gevallen een lening krijgen tot € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,-.

  Rol hulpverleners bij de lening
  Een lokale toelatingscommissie bestaande uit een aantal hulpverleners beoordeelt in beginsel namens SUN de aanvraag en de aflos-/ verdiencapaciteit van de aanvrager en adviseert SUN over het wel of niet verstrekken van de lening. Vervolgens beoordeelt SUN de aanvraag en gaat SUN bij een positieve beoordeling de kredietovereenkomst aan met de cliënt. De aanvrager krijgt tijdens de looptijd van de lening begeleiding vanuit de hulpverlening en diens afbetalingen worden nauw gezet gemonitord door SUN.

  Revolverend fonds
  De eerste resultaten van Sociale Leenfondsen zijn zeer veelbelovend. Mensen voelen zich erom geholpen door het afsluiten van deze leningen via SUN. Doordat het geld voor leningen terug betaald wordt en weer opnieuw uitgeleend kan worden is er sprake van een revolverend fonds.
  Meer informatie over de werking van een Sociaal Leenfonds is te verkrijgen bij de betreffende noodhupbureaus.

  Meer achtergrondinformatie
  SUN Nederland en de NVVK lieten in een eerder stadium onderzoek doen naar de werking van een Nationaal Schuldenborgfonds en een Sociaal Leenfonds, zie hier de onderzoeksresultaten.

  Bekijk ons factsheet voor meer informatie.

  Via deze link opent een video waarin de bureaucoördinator van SUN Twente vertelt hoe het Sociaal Leenfonds werkt.

 • Waarom zou ik als fonds geld doneren aan SUN of SUN Nederland?

  Fondsen hebben aan een SUN-noodhulpbureau een betrouwbare en goed georganiseerde lokale partner die voor hen individuele aanvragen behandelt en goed zicht heeft op het lokale werkveld: de hulp- en dienstverleningsorganisaties en de (on)mogelijkheden en voorzieningen van de gemeente. Door het verstrekken van budget aan SUN kunnen (landelijke) fondsen hun statutaire doelstellingen en maatschappelijk taakstelling lokaal realiseren. Fondsen met betaalde medewerkers kunnen bovendien op die kosten besparen doordat het zelf beoordelen van aanvragen niet langer nodig is.
  Wanneer een vermogensfonds wil stoppen met haar activiteiten en een doel zoekt voor haar resterende vermogen kan een lokale SUN of SUN Nederland er als ANBI-organisatie een goede (geoormerkte) bestemming aan geven.

“Waar het op aankomt is dat kwetsbare burgers tijdig (vooruit) geholpen worden. Daar is samenwerking tussen alle partijen van overheid, hulpverleners tot fondsen en andere donateurs voor nodig. Zolang SUN-noodhulpbureaus die samenwerking vorm geven en de alertheid van hulpverleners stimuleren hebben wij daar vertrouwen in.”
Stichting Nalatenschap de Drevon  (Opgericht in het jaar 1808)

“Een  SUN-noodhulpbureau zorgt er voor dat het geld daar terecht komt waar het ‘t hardste nodig is en combineert daarbij zakelijk inzicht met het hart op de goede plaats”.
mr Elisabeth Y. Beelaerts van Blokland – van Schaijk
bestuurslid/directeur M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

‘’Noodhulp blijft nodig helaas. Lokale SUN-noodhulpbureaus kunnen snel schakelen als het nodig is en signalen doorgeven aan andere spelers zoals gemeente en maatschappelijke organisaties die werken aan meer structurele oplossingen.  Ons Fonds zou willen dat inwoners die het nodig hebben, in ons hele werkgebied – 19 gemeentes in regio Den Haag – gebruik kunnen maken van een noodvoorziening als een SUN. Daarom steunen wij lokale SUN-noodhulpbureaus.”
Fonds 1818

“In de regio waar ons Fonds actief is leven relatief veel meer gezinnen in armoede dan gemiddeld in Nederland. Wij maken ons daarom hard voor de oprichting van een SUN-noodhulpbureau, waarin de gemeentes, zorgverleners en fondsen op een professionele manier samenwerken. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat inwoners met acute financiële problemen op een snelle en deskundige manier worden geholpen.”
John Massaar- directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.