Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Informatie voor professionele hulp- en dienstverleners

 • Hoe werkt een SUN-noodhulpbureau?

  Een SUN-noodhulpbureau is altijd een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en dienstverleners, gemeente(n) en donateurs. De hulp- en dienstverleners zijn werkzaam binnen het sociale domein en staan in direct contact met hun cliënten. Wanneer hulp- en dienstverleners nood waarnemen bij hun cliënt kunnen zij een aanvraag doen bij een SUN-noodhulpbureau in de woonplaats van de betreffende cliënt. Een SUN-noodhulpbureau neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer er bij de gemeente geen of geen tijdige voorliggende voorziening is. De aanvraag wordt gewogen en van advies voorzien door de bureaucoördinator van het SUN-noodhulpbureau, de kosten voor de werkorganisatie worden gedragen door de gemeente(n), waardoor de donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven, particuliere initiatieven) weten dat hun gift voor de volle 100% naar de profijtgroep gaat. Een gift is in principe eenmalig. Het besluit voor het verstrekken van de gift wordt genomen door het bestuur van het SUN-noodhulpbureau.

   

   

 • Wat zijn de voordelen van een SUN-noodhulpbureau?

  Welke voordelen kent een SUN-noodhulpbureau?

  1. een SUN-noodhulpbureau zorgt dat er één loket is waar fondsaanvragen kunnen worden gedaan in geval van nood, hierdoor ontstaat overzicht en coördinatie
  2. een SUN-noodhulpbureau is er voor aanvragen voor alle leeftijden “van 0 tot 120 jaar” . In die gevallen waar er een lokaal fonds actief is dat specifiek gericht is op bijvoorbeeld kinderen (Stg. Leergeld, Jeugdsportfonds, Jarige Job, enz.) werkt een SUN-noodhulpbureau actief samen. Wanneer een dergelijk fonds er niet is kan het SUN-noodhulpbureau de allocatie van deze middelen ook verzorgen.
  3. over een spoedaanvraag kan binnen 24 uur beslist worden, de gift van een SUN-noodhulpbureau kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten besparen
  4. een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking, het fonds is onafhankelijk en daardoor laagdrempelig voor alle partijen
  5. een SUN-noodhulpbureau maakt dat noodhulp niet langer van toeval afhankelijk is
  6. een SUN-noodhulpbureau voorkomt persoonlijk leed en bespaart maatschappelijke kosten
  7. De doelgroep hulpverleners is sterk in beweging. Ontwikkelingen in het Sociaal Domein, met name bij de wijkteams hebben onder meer tot gevolg dat er onder hulpverleners regelmatig wisselingen plaatsvinden. SUN-noodhulpbureaus spelen regelmatig een rol bij het actueel op de hoogte houden van hulpverleners en zijn zodoende vaak “ spin in het web” en zorgen voor de nodige continuïteit
  8. Wanneer er sprake is van het opzetten of uitbreiden van armoedebeleid en/of een armoedeplatform dan heeft een SUN-noodhulpbureau veel kennis, ervaring en netwerken die benut kunnen worden
 • Hoe kunnen lokale organisaties bijdragen aan oprichting van SUN-noodhulpbureau?

  Is er in uw werkgebied nog geen SUN-noodhulpbureau actief? In dat geval kan uw organisatie SUN Nederland ondersteunen door lokaal het initiatief te nemen. Het oprichten van een nieuw SUN-noodhulpbureau verloopt in een aantal stappen:

  1. SUN Nederland komt in een of meerdere gesprekken met uw organisatie en gemeente(n) in uw werkgebied nut, wenselijkheid en haalbaarheid voor de komst van een SUN-noodhulpbureau bespreken.

  2. Mocht(en) de gemeente(n) in uw werkgebied op basis van deze oriënterende gesprekken besluiten dat een SUN-noodhulpbureau een mooi aanvullend aanbod zou vormen op bestaand beleid dan volgt een draagvlakonderzoek naar de komst van een SUN-noodhulpbureau onder relevante personen en organisaties. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever en betaalt ook mee aan de kosten van dit onderzoek, in bepaalde gevallen kan uw organisatie ook als opdrachtgever gelden.

  3. De conclusies van het onderzoek wordt tijdens een presentatie-bijeenkomst aan alle betrokkenen getoond:
  – Wanneer er sprake is van onvoldoende draagvlak voor de komst van een SUN-noodhulpbureau stopt het traject op dit punt en scheiden onze wegen
  – Wanneer er sprake is van voldoende draagvlak voor de komst van een SUN-noodhulpbureau gaan we over tot voorbereiding en oprichting van een SUN-noodhulpbureau, ook in dit stadium is de gemeente opdrachtgever en co-financier van dit traject.

  4. Als voldoende draagvlak is gebleken dat start SUNN met het formeren van een voorbereidingsgroep: deze wordt samen gesteld uit de geïnterviewde personen en gaat alle activiteiten die nodig zijn voor de komst van het SUN-noodhulpbureau verrichten. Meestal bevinden zich in deze groep ook personen die onderdeel gaan uitmaken van het stichtingsbestuur, maar dat hoeft niet.

  5. Bij de oprichting van het SUN-noodhulpbureau is de organisatie ingericht (werkplek, website, statuten, enz.), zijn het bestuur en de onafhankelijk voorzitter vast gesteld, is er een bureaucoördinator aangetrokken en hebben de eerste donateurs en eventueel de gemeente(n) een deel van het giftenbudget gevuld.

  6. Hierna vindt een startbijeenkomst plaats om het SUN-noodhulpbureau bekendheid te geven bij hulp- en dienstverleners en andere belanghebbenden.

  7. Is het SUN-noodhulpbureau eenmaal opgericht dan kan deze terug vallen op aanwezige kennis en netwerken van SUN Nederland en de diverse SUN-noodhulpbureaus in het land.

  Heeft uw organisatie interesse in de komst van een SUN-noodhulpbureau? Neem dan vooral contact op met SUNN via het contactformulier op deze site.

 • Kunnen vrijwilligers ook aanvragen doen?

  Het antwoord op deze vraag is: Nee, vrijwilligers kunnen geen aanvragen doen bij SUN-noodhulpbureaus. Deze nemen alleen aanvragen van professionele hulp- en dienstverleners in behandeling. Dit heeft aan aantal praktische redenen:

  1. De SUN-noodhulpbureaus maken gebruik van een kostenplaatsnummer en bankrekeningnummer van professionele organisaties om de gift te storten, de gift wordt nooit gestort op de rekening van privé-personen.
  2. Voor een SUN-noodhulpbureau wordt het onoverzichtelijk wanneer het grote aantal vrijwilligers dat gemiddeld in een gemeente werkzaam is aanvragen zou kunnen doen. Om overzicht te bewaren wordt er door veel SUN-noodhulpbureaus daarom ook een samenwerkingsconvenant afgesloten met organisaties die aanvragen kunnen indienen. Wanneer vrijwilligers werkzaam zijn voor een vrijwilligersorganisatie dan kunnen zij hun aanvragen via de betaalde medewerker van deze organisatie laten verlopen. Op deze manier ontstaat er naast overzicht ook coördinatie, beleid en afstemming.
  3. Een SUN-noodhulpbureau verwacht dat een professionele dienst- of hulpverlener in de aanvraag omschrijft op welke manier de gift van het SUN-noodhulpbureau aanvullend is op het ondersteunende aanbod van de professional.
 • Samenwerkingsconvenant

  Samenwerkingsconvenant
  Met de organisatie waar de hulp- of dienstverlener werkzaam is wordt in veel gevallen (niet alle!) door SUN-noodhulpbureaus een samenwerkingsconvenant afgesloten. Alleen partijen waarmee een convenant is afgesloten komen in aanmerking voor het doen van aanvragen. In het convenant worden afspraken gemaakt over de manier van werken en de manier waarop wordt omgesprongen met de gift van het SUN-noodhulpbureau. Niet alle SUN-noodhulpbureaus maken gebruik van een convenant, of er sprake is van een samenwerkingsconvent of niet is na te lezen op de website van het SUN-noodhulpbureau.

  Voordelen
  Het sluiten van een samenwerkingsconvenant maakt het voor een SUN-noodhulpbureau overzichtelijker om af te wegen welke organisaties en medewerkers een aanvraag kunnen doen. Bovendien stort een SUN-noodhulpbureau nooit direct geld op de rekening van een cliënt, via het convenant wordt ook vast gelegd op welke bankrekening en welk kostenplaatsnummer een geldelijke gift binnen de organisatie gestort kan worden.

  Evaluatie
  Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. Er wordt tijdens de evaluatie gekeken hoe de samenwerking verliep, wat beide organisaties zouden moeten voort zetten of veranderen en of in het algemeen de aanvragen goed onderbouwd werden en tijdig werden afgehandeld.

 • Verhouding SUN-noodhulpbureau en bestaande lokale organisaties/ initiatieven

  In de meeste gemeenten zijn diverse organisaties actief -zowel op vrijwillige als op professionele basis- die zich bezig houden met de ondersteuning van mensen met een laag inkomen of personen met (problematische) schulden. Deze organisaties vinden het in de regel belangrijk om samen te werken, maar hebben anderzijds ook allemaal hun eigen positie, belangen, status en missie van waaruit zij werken.
  Hoe verhoudt een SUN-noodhulpbureau zich tot deze bestaande lokale initiatieven, projecten, fondsen en organisaties?
  – Een SUN-noodhulpbureau is geen hulp- of dienstverlenende instantie, dus neemt het werk van deze organisaties niet over, maar is aanvullend en ondersteunend en gericht op samenwerking
  – Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt lokale kennis, contacten en middelen, vormt derhalve één loket voor aanvragen zodat het voor de professionals makkelijk en overzichtelijk wordt om giften aan te vragen
  – Een SUN-noodhulpbureau verdringt geen bestaand aanbod, maar zorgt voor een verbreding en verbinding van het bestaande speelveld doordat het een publiek-private samenwerking is waarbij alle partijen gelijkwaardig samen werken, hieraan voegt het SUN-noodhulpbureau landelijke kennis, contacten en -indien mogelijk- ook vermogen en nieuwe lokale partners toe
  – Een SUN-noodhulpbureau zet hulp- en dienstverleners in hun kracht door middel van een gift voor de cliënten die dat het hardst nodig hebben
  – Een SUN-noodhulpbureau kan voor bestaande fondsen (groot of klein) fungeren als samenwerkingspartner en kan daarbij rekening houden met specifieke doelgroepen die passen bij missie, doelgroepenbeleid en werkgebied van het betreffende fonds. Het SUN-noodhulpbureau kan ook indien gewenst de volledige administratie en het toekenningsbeleid ter hand nemen (met verantwoording achteraf)
  – Een SUN-noodhulpbureau kan -indien de lokale organisaties dat prettig en wenselijk vinden- de rol spelen van “ spin in het web” en kennisbank. Veel kennis, ervaring en contacten komen vanwege de casuïstiek, samenwerkingsrelaties en de aanvragen samen bij een SUN-noodhulpbureau. Het sociale domein kent een relatief hoge door- en uitstroom van (vrijwillige) medewerkers, waardoor informatie verloren gaat die bij het SUN-noodhulpbureau verankerd is. Het SUN-noodhulpbureau fungeert zodoende als historisch geweten, kennisdrager van lokale voorzieningen en contactpunt voor lokale spelers
  – Een SUN-noodhulpbureau kan ondersteunen bij maatschappelijk vernieuwende initiatieven, zeker wanneer de gemeente om juridische redenen er geen eigenaar van kan zijn, lokale partijen een objectieve penvoerder willen zonder directe belangen of omdat men de ontwikkeling/afhandeling buiten de gemeentelijke organisatie wil plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven als het Sociaal Leenfonds (Zoetermeer), Doorbraakfonds (Amsterdam) of Pillen en Poederfonds (Rotterdam), maar ook het oprichten of faciliteren van een Armoedeplatform of werkgroep gericht op urgente noden

 • Sociaal Leenfonds SUN

  Enkele SUN-noodhulpbureaus in het land hebben een Sociaal Leenfonds (o.a. SUN Friesland, Haarlem, Leiden): zij verstrekken naast giften ook sociale leningen tegen 0% rente.
  Deze leningen kunnen mensen afsluiten wanneer zij wel afloscapaciteit of verdiencapaciteit hebben, maar er tijdelijk niet in slagen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Leners kunnen een renteloze lening aanvragen via een hulp- of dienstverlener en krijgen 36 maanden de tijd om deze af te lossen.
  De lening is:
  – om diverse uitstaande kleine schulden -die in de praktijk veel stress veroorzaken- namens het betreffende huishouden via SUN in een keer af te betalen, zodat er rust ontstaat (geen incassokosten, geen deurwaarders, enz.) en het betreffende huishouden nog maar één schuldeiser heeft in de vorm van een lening bij SUN.
  – om een aanschaf te doen die relevant is voor de persoon in kwestie om uit de urgente noden te komen of om een tijdelijke inkomensdip te overbruggen.

  Hoogte van leenbedragen
  Een Sociaal Leenfonds is een laagdrempelig fonds, waar hulpverleners die te maken hebben met cliënten met een relatief kleine schuldenlast een renteloze lening kunnen aanvragen volgens dezelfde uitgangspunten als bij een SUN-noodhulpbureau: (incidentele) urgentie in combinatie met perspectief. Doel is om een situatie van problematische schulden te voorkomen en een negatieve spiraal van opeenstapeling van kleine schulden om te buigen naar het perspectief van financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De cliënt accepteert een vorm van financiële begeleiding om terugval te voorkomen indien zijn situatie daar aanleiding toe geeft. Alleenstaanden kunnen in de meeste gevallen een lening krijgen tot € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,-.

  Rol hulpverleners bij de lening
  Een lokale toelatingscommissie bestaande uit een aantal hulpverleners beoordeelt in beginsel namens SUN de aanvraag en de aflos-/ verdiencapaciteit van de aanvrager en adviseert SUN over het wel of niet verstrekken van de lening. Vervolgens beoordeelt SUN de aanvraag en gaat SUN bij een positieve beoordeling de kredietovereenkomst aan met de cliënt. De aanvrager krijgt tijdens de looptijd van de lening begeleiding vanuit de hulpverlening en diens afbetalingen worden nauw gezet gemonitord door SUN.

  Revolverend fonds
  De eerste resultaten van Sociale Leenfondsen zijn zeer veelbelovend. Mensen voelen zich erom geholpen door het afsluiten van deze leningen via SUN. Doordat het geld voor leningen terug betaald wordt en weer opnieuw uitgeleend kan worden is er sprake van een revolverend fonds.
  Meer informatie over de werking van een Sociaal Leenfonds is te verkrijgen bij de betreffende noodhupbureaus.

  Meer achtergrondinformatie
  SUN Nederland en de NVVK lieten in een eerder stadium onderzoek doen naar de werking van een Nationaal Schuldenborgfonds en een Sociaal Leenfonds, zie hier de onderzoeksresultaten.

  Bekijk ons factsheet voor meer informatie.

  Via deze link opent een video waarin de bureaucoördinator van SUN Twente vertelt hoe het Sociaal Leenfonds werkt.

 • Waarom zou ik als fonds geld doneren aan SUN of SUN Nederland?

  Fondsen hebben aan een SUN-noodhulpbureau een betrouwbare en goed georganiseerde lokale partner die voor hen individuele aanvragen behandelt en goed zicht heeft op het lokale werkveld: de hulp- en dienstverleningsorganisaties en de (on)mogelijkheden en voorzieningen van de gemeente. Door het verstrekken van budget aan SUN kunnen (landelijke) fondsen hun statutaire doelstellingen en maatschappelijk taakstelling lokaal realiseren. Fondsen met betaalde medewerkers kunnen bovendien op die kosten besparen doordat het zelf beoordelen van aanvragen niet langer nodig is.
  Wanneer een vermogensfonds wil stoppen met haar activiteiten en een doel zoekt voor haar resterende vermogen kan een lokale SUN of SUN Nederland er als ANBI-organisatie een goede (geoormerkte) bestemming aan geven.

“Stichting Leergeld  werkt graag en goed samen met het SUN-noodhulpbureau, omdat een kind onderdeel is van een gezin. Stg. Leergeld ondersteunt het kind, maar samen met het SUN-noodhulpbureau kunnen we nog meer doen, maar dan voor het hele gezin. En daar heeft het kind ook weer voordeel van!”

Achtergrondinformatie over de werking van noodhulp door Fonds Urgente Noden Haarlem  https://youtu.be/IM-Cv7j3jmU

“Ik ben vanuit RIBW groot fan van de SUN. Ik werk met zorgmijders, mensen die geen hulp willen, maar wel zorgen voor overlast voor anderen, of waarbij een uithuisplaatsing speelt. Wat ik prettig vind aan de SUN is dat als je ze belt of mailt, dat er gauw gereageerd wordt, dat ze goed bereikbaar zijn. Ik maak veel situaties mee van mensen die in nood zitten en dan is het heel prettig dat de SUN snel kan handelen en snel een financiele bijdrage kan doen.”

“Mijn hulpverleningstraject met cliënt is in een stroomversnelling geraakt door de gift voor woninginrichting het noodhulpbureau. De gift gaf hem net dat steuntje in de rug om door te zetten. Na jaren van zwerven op straat en middelengebruik is hij inmiddels 1,5 jaar clean en bijna klaar om zonder begeleiding te gaan wonen. Ook is hij begin dit jaar gestart met de training ervaringsdeskundige”.
Rehabilitatiewerker bij organisatie voor Maatschappelijk werk.