Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Informatie voor Donateurs

 • Wat zijn de voordelen van een SUN-noodhulpbureau?

  Welke voordelen kent een SUN-noodhulpbureau?

  1. een SUN-noodhulpbureau zorgt dat er één loket is waar fondsaanvragen kunnen worden gedaan in geval van nood, hierdoor ontstaat overzicht en coördinatie
  2. een SUN-noodhulpbureau is er voor aanvragen voor alle leeftijden “van 0 tot 120 jaar” . In die gevallen waar er een lokaal fonds actief is dat specifiek gericht is op bijvoorbeeld kinderen (Stg. Leergeld, Jeugdsportfonds, Jarige Job, enz.) werkt een SUN-noodhulpbureau actief samen. Wanneer een dergelijk fonds er niet is kan het SUN-noodhulpbureau de allocatie van deze middelen ook verzorgen.
  3. over een spoedaanvraag kan binnen 24 uur beslist worden, de gift van een SUN-noodhulpbureau kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten besparen
  4. een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking, het fonds is onafhankelijk en daardoor laagdrempelig voor alle partijen
  5. een SUN-noodhulpbureau maakt dat noodhulp niet langer van toeval afhankelijk is
  6. een SUN-noodhulpbureau voorkomt persoonlijk leed en bespaart maatschappelijke kosten
  7. De doelgroep hulpverleners is sterk in beweging. Ontwikkelingen in het Sociaal Domein, met name bij de wijkteams hebben onder meer tot gevolg dat er onder hulpverleners regelmatig wisselingen plaatsvinden. SUN-noodhulpbureaus spelen regelmatig een rol bij het actueel op de hoogte houden van hulpverleners en zijn zodoende vaak “ spin in het web” en zorgen voor de nodige continuïteit
  8. Wanneer er sprake is van het opzetten of uitbreiden van armoedebeleid en/of een armoedeplatform dan heeft een SUN-noodhulpbureau veel kennis, ervaring en netwerken die benut kunnen worden
 • Een bestaand (nood)fonds omzetten in een SUN-noodhulpbureau

  Op diverse plekken in het land zijn lokale (nood)fondsen actief. Deze (nood)fondsen hebben elk eigen redenen waarom zij samenwerking zoeken met SUNN en het format van een SUN-noodhulpbureau zouden willen hebben:

  • het fonds is afkomstig uit één sector (bijv. kerk of gemeente) en is daardoor bekend en in gebruik bij een te kleine kring van mensen
  • het geld raakt niet op omdat er geen/ onvoldoende aanvragen zijn of omdat er onvoldoende contacten zijn met hulpverleners en organisaties die zich inzetten voor mensen met urgente nood
  • er is geen sprake van een publiek-private samenwerking, waardoor er weinig onderlinge samenwerking met andere partijen is of deze samenwerking stroef verloopt
  • het fonds is niet laagdrempelig genoeg, mensen schamen zich om er een beroep op te doen (bijv. binnen eigen kring in de kerk)
  • het fonds is niet onderscheidend genoeg ten opzichte van de gemeente (bijvoorbeeld omdat het fonds kantoor houdt in het gemeentehuis of omdat gemeentelijke vertegenwoordigers de beoordeling van de aanvraag uitvoeren) waardoor sommige doelgroepen het fonds mijden omdat zij wantrouwig zijn richting overheidsinstanties
  • het fonds mist een bepaalde mate van vrijheid, flexibiliteit en creativiteit in het toekenningsbeleid -factoren die van belang zijn bij het verlenen van noodhulp- omdat er van oudsher wordt samen gewerkt op basis van bepalingen uit wet- en regelgeving of te strakke toekenningsvoorwaarden
  • het fondsbestuur of de toekenningscommissie is te eenzijdig samen gesteld waardoor het fonds de logica van de systeemwereld of die van een specifieke organisatie is gaan volgen
  • het fonds is bang voor precedentwerking en is risicomijdend,terwijl het eigenlijk graag vanuit de leefwereld of de ratio van alle lokale organisaties samen wil werken en verbreding en vernieuwing zoekt
  • het fonds is een intern geldpotje dat niet meer past bij de huidige vereisten binnen de organisatie van transparantie en governance en moet ergens onder gebracht worden
  • het fonds is te klein om tegemoet te komen aan het aantal aanvragen en zoekt opschaling en betrokkenheid uit bredere kring
  • landelijke vermogensfondsen hebben aangedrongen op samenwerking met SUN Nederland
  • de bureaucoördinator en bestuur willen graag onderdeel uitmaken van een groter landelijk netwerk met als voordelen onder meer naamsbekendheid, intervisie, fondsenwerving, enz.
  • het bestuur is niet meer in staat om de missie en doelen van het fonds voldoende gestalte te geven en zoekt een uitvoerende instelling die dat wel zou kunnen, hierbij krijgt een (nood)fondsbestuurslid de mogelijkheid om zitting te nemen in het SUN-bestuur
  • enz.

  Mocht u betrokkenheid hebben bij een lokaal of intern (nood)fonds en de omzetting naar een SUN-noodhulpbureau overwegen neem dan vooral contact op.

 • Wij zouden als donateur willen bijdragen aan een SUN-noodhulpbureau...

  Bijdragen als donateur aan een SUN-noodhulpbureau kan op verschillende manieren:

  Specifiek in een bepaald werkgebied (regio of gemeente):
  – aan een bestaand SUN-noodhulpbureau in het land (zie de overzichtskaart op deze site
  – aan een een nieuw op te richten SUN-noodhulpbureau

  Niet speciaal aan een SUN-noodhulpbureau maar aan SUN Nederland voor algemene doeleinden

  SUNN kent donateurs vanuit zeer uiteenlopende achtergronden:
  vermogensfondsen, kerken, bedrijfsleven, MKB, particuliere initiatieven en legaten.

  Heeft u als donateur interesse om te participeren in SUNN of een SUN-noodhulpbureau? Neem dan vooral contact op met SUNN via het contactformulier op deze site.

 • De rol van donateurs bij een SUN-noodhulpbureau

  SUN Nederland (SUNN) is lid van de koepel van vermogensfondsen FIN (Fondsen in Nederland). Een SUN-noodhulpbureau is een publiek-private samenwerking waar de gemeente de overheadkosten financiert en de donateurs het giftenbudget schenken.
  SUNN kent verschillende donateurs :

  • vermogensfondsen
  • kerkelijke of andere fondsen vanuit levensbeschouwelijke kringen
  • bedrijfsleven
  • MKB
  • maatschappelijke organisaties
  • particuliere initiatieven
  • legaten
  • enz.

  Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt landelijke en lokale gelden en giften. Een donatie kan worden gestort op de bankrekening van een SUN-noodhulpbureau of als garantiestelling of voucher aan het SUN-noodhulpbureau worden toegezegd.

  Rekening houden met bestemmingsdoel donateurs
  Een SUN-noodhulpbureau kan indien dat gewenst is met haar toekenningsbeleid rekening houden met specifieke doelbestemmingen, werkgebieden of doelgroepen van de betreffende donateur. Wil een vermogensfonds alleen schenkingen doen aan mensen met een verstandelijke beperking dan wordt alleen bij aanvragen voor die doelgroep het geld van dat betreffende fonds uitgekeerd, is er een kerkelijk fonds dat alleen aan alleenstaande oudere dames wil schenken? Ook daar kunnen we rekening mee houden.

  Giften in natura
  Giften kunnen ook in natura worden verstrekt (en vertegenwoordigen op die manier een geldelijke waarde), bijvoorbeeld een lokale opticiën verstrekt 10 gratis brillen, een tandarts verricht 8 gratis behandelingen of een  landelijke reisorganisatie doneert een aantal weekendjes weg.

  Verantwoording
  SUN-noodhulpbureaus zijn onafhankelijke stichtingen die gewend zijn om middels tussentijdse rapportages en/of een jaarrekening en jaarverslag achteraf verantwoording af te leggen aan donateurs over het door hen gevoerde toekenningsbeleid.

  In de FIN-Nieuwsbrief publiceerden we dit achtergrondartikel over de mogelijke samenwerking met vermogensfondsen:
  https://www.verenigingvanfondsen.nl/finieuws-detail/finieuws-januari-2018-fin-samenwerking

   

 • Hoe steun ik als lokale ondernemer een SUN-noodhulpbureau?

  Als ondernemer of als ondernemersplatform kunt u zich eenmalig, tijdelijk of langjarig verbinden aan een SUN-noodhulpbureau, bijvoorbeeld door het doneren van gratis producten of diensten. Zo zijn er tandartsen die gratis behandelingen ter beschikking stellen voor doorverwijzingen vanuit SUN-noodhulpbureaus, opticiëns die gratis brillen verstrekken, winkeliers die Kerstpakketten weg geven en meubel- of witgoedzaken die producten weg geven of met korting verstrekken. Als ondernemer kunt ook u een SUN-noodhulpbureau ondersteunen! Een aantal voordelen op een rij:

  1. Als ondernemer kunt u persoonlijk iets betekenen bij een hulpvraag waarbij u echt het verschil kunt maken.
  2. U kunt als ondernemer op deze manier iets terug doen voor de gemeenschap waarvan uw bedrijf onderdeel uitmaakt en/of klanten betrekt.
  3. De hulpvrager wordt door uw gift ondersteund in zijn/haar nood en kwaliteit van leven.
  4. Door uw bijdrage blijven er meer financiële middelen bij het SUN-noodhulpbureau zodat er nog meer mensen kunnen worden ondersteund in hun omstandigheden.
 • Hoe kan ik vanuit het bedrijfsleven of Corporate Foundation ondersteunen?

  Wanneer uw bedrijf in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een bijdrage wil leveren voor mensen met urgente noden dan bent u bij een SUN-noodhulpbureau aan het juiste adres! Ook in het geval uw bedrijf een corporate foundation heeft is dat een uitgelezen kans voor een samenwerking met een (of meerdere) SUN-noodhulpbureau(s).

  Een aantal voordelen op een rij:

  1. U kunt vanuit het bedrijfsleven een relevante bijdrage leveren aan ondersteuning voor mensen die in urgente nood verkeren
  2. U kunt vanuit uw bedrijf medewerkers stimuleren om zich in te zetten voor een SUN-noodhulpbureau bijvoorbeeld door ondersteuning bij het vinden van sponsoring of het verrichten van werkzaamheden op kantoor.
  3. U kunt vanuit het bedrijfsleven gelden ter beschikking stellen waardoor het budget van het SUN-noodhulpbureau groter wordt en er meer mensen die in urgente nood verkeren gesteund kunnen worden
  4. U kunt als u daarvoor kiest een specifiek SUN-noodhulpbureau steunen bij u in de regio waardoor uw bijdrage mensen bereikt uit het werkgebied van uw bedrijf
  5. Ook wanneer u geen ruchtbaarheid wilt geven aan uw bijdrage, maar een SUN-noodhulpbureau wel wilt ondersteunen dan is dat geen enkel punt: de SUN-noodhulpbureaus zijn gewend ook met anonieme giften te werken.
 • Hoe steun ik als fonds het werk van SUNN of een SUN-noodhulpbureau?

  Als vermogensfonds of kerkelijk fonds kunt u het werk van SUN-noodhulpbureaus en SUN Nederland steunen met uw donatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken:

  1. Als vermogensfonds/ kerkelijk fonds steunt u het werk van SUN Nederland en u maakt op landelijk niveau afspraken met SUNN over de inzet en allocatie van de gedoneerde gelden. Zo heeft SUNN uiteenlopende afspraken met verschillende fondsen: RDO heeft bijvoorbeeld als partner te kennen gegeven dat zij graag zien dat SUNN in “de werkgebieden” (zogenaamde commanderijen) van dit fonds SUN-noodhulpbureaus opricht. Het fonds betaalt ook een bijdrage aan de overheadkosten voor SUNN die hiermee gemoeid zijn en zet het netwerk van eigen bestuursleden lokaal in. Weer een andere partner -Fonds Camp- heeft zich bereid getoond om jaarlijks middels een royale bijdrage aan giftenbudget ter beschikking te stellen voor nieuw op te richten SUN-noodhulpbureaus in het bijzonder voor vrouwen in nood (met of zonder kinderen).
   Deze vorm van samenwerking is voor beide partijen een win-win situatie:
   – Zowel SUNN als de vermogensfondsen kunnen hiermee hun doelstellingen bereiken en de vermogensfondsen weten zich verzekerd van het feit dat hun geld goed terecht komt.
   – Er zijn fondsen met een landelijke scope maar zonder lokale inbedding waardoor het toekennen van aanvragen een lastige aangelegenheid wordt, SUN-noodhulpbureaus hebben die lokale borging wel: een fonds kan er dus van op aan dat het geld op betrouwbare wijze via lokale hulp- en dienstverleners daar terecht komt waar de nood het hoogst is.
   – Sommige fondsen hebben te weinig medewerkers in dienst om een grote hoeveelheid aanvragen te administreren, te wegen en van advies voor het fondsbestuur en/of de aanvrager te voorzien: een SUN-noodhulpbureau kan dit werk uit handen nemen door deze rol over te nemen.
  2. Als vermogensfonds/ kerkelijk fonds heeft u wellicht een specifieke regio of gebied voor ogen of in uw statuten staan waar u uw vermogen wilt besteden: in het geval van bestaande SUN-noodhulpbureaus kunt u het lokale (giften)budget van het SUN-noodhulpbureau verhogen met uw bijdrage. Mocht er nog geen sprake zijn van een bestaand SUN-noodhulpbureau in uw werkgebied, dan valt te overwegen om op uw verzoek en met uw steun een SUN-noodhulpbureau op te richten. SUNN gaat hierover graag met u in gesprek!
  3. SUN-noodhulpbureaus zijn gewend om met giften te werken en kunnen ook goed omgaan met geoormerkt geld: is uw fonds opgericht voor een specifieke doelgroep zoals lichamelijk gehandicapten, kinderen of migranten? SUN-noodhulpbureaus kunnen bij hun toekenning en verantwoording rekening houden met uw voorkeuren. Kijk hier voor een overzicht van bestaande SUN-noodhulpbureaus.
  4. Voor kerkelijke fondsen in het bijzonder geldt:
   – Sommige kerkelijk fondsen beschikken wel over een giftenbudget, maar hebben geen mensen binnen de kerk die er gebruik van maken: in deze gevallen kan een SUN-noodhulpbureau een rol als intermediair spelen.
   – Weer andere kerkelijke fondsen hebben geen vrijwilligers die de giften-administratie goed bij kunnen houden, ook in die gevallen kan een SUN-noodhulpbureau uitkomst bieden door de administratie over te nemen en het kerkbestuur eens per (half) jaar te voorzien van een verantwoording.
   – Ook zijn er kerkelijke fondsen die vermoeden dat geloofsgenoten zich schamen om zich met urgente noden te melden bij de eigen geloofsgemeenschap: ook daarvoor kan de samenwerking met een SUN-noodhulpbureau uitkomst bieden omdat een SUN-noodhulpbureau altijd tripartiet is samen gesteld en daardoor neutraal en onafhankelijk is.
 • Verhouding SUN-noodhulpbureau en bestaande lokale organisaties/ initiatieven

  In de meeste gemeenten zijn diverse organisaties actief -zowel op vrijwillige als op professionele basis- die zich bezig houden met de ondersteuning van mensen met een laag inkomen of personen met (problematische) schulden. Deze organisaties vinden het in de regel belangrijk om samen te werken, maar hebben anderzijds ook allemaal hun eigen positie, belangen, status en missie van waaruit zij werken.
  Hoe verhoudt een SUN-noodhulpbureau zich tot deze bestaande lokale initiatieven, projecten, fondsen en organisaties?
  – Een SUN-noodhulpbureau is geen hulp- of dienstverlenende instantie, dus neemt het werk van deze organisaties niet over, maar is aanvullend en ondersteunend en gericht op samenwerking
  – Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt lokale kennis, contacten en middelen, vormt derhalve één loket voor aanvragen zodat het voor de professionals makkelijk en overzichtelijk wordt om giften aan te vragen
  – Een SUN-noodhulpbureau verdringt geen bestaand aanbod, maar zorgt voor een verbreding en verbinding van het bestaande speelveld doordat het een publiek-private samenwerking is waarbij alle partijen gelijkwaardig samen werken, hieraan voegt het SUN-noodhulpbureau landelijke kennis, contacten en -indien mogelijk- ook vermogen en nieuwe lokale partners toe
  – Een SUN-noodhulpbureau zet hulp- en dienstverleners in hun kracht door middel van een gift voor de cliënten die dat het hardst nodig hebben
  – Een SUN-noodhulpbureau kan voor bestaande fondsen (groot of klein) fungeren als samenwerkingspartner en kan daarbij rekening houden met specifieke doelgroepen die passen bij missie, doelgroepenbeleid en werkgebied van het betreffende fonds. Het SUN-noodhulpbureau kan ook indien gewenst de volledige administratie en het toekenningsbeleid ter hand nemen (met verantwoording achteraf)
  – Een SUN-noodhulpbureau kan -indien de lokale organisaties dat prettig en wenselijk vinden- de rol spelen van “ spin in het web” en kennisbank. Veel kennis, ervaring en contacten komen vanwege de casuïstiek, samenwerkingsrelaties en de aanvragen samen bij een SUN-noodhulpbureau. Het sociale domein kent een relatief hoge door- en uitstroom van (vrijwillige) medewerkers, waardoor informatie verloren gaat die bij het SUN-noodhulpbureau verankerd is. Het SUN-noodhulpbureau fungeert zodoende als historisch geweten, kennisdrager van lokale voorzieningen en contactpunt voor lokale spelers
  – Een SUN-noodhulpbureau kan ondersteunen bij maatschappelijk vernieuwende initiatieven, zeker wanneer de gemeente om juridische redenen er geen eigenaar van kan zijn, lokale partijen een objectieve penvoerder willen zonder directe belangen of omdat men de ontwikkeling/afhandeling buiten de gemeentelijke organisatie wil plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven als het Sociaal Leenfonds (Zoetermeer), Doorbraakfonds (Amsterdam) of Pillen en Poederfonds (Rotterdam), maar ook het oprichten of faciliteren van een Armoedeplatform of werkgroep gericht op urgente noden

 • Sociaal Leenfonds SUN

  Enkele SUN-noodhulpbureaus in het land hebben een Sociaal Leenfonds (o.a. SUN Friesland, Haarlem, Leiden): zij verstrekken naast giften ook sociale leningen tegen 0% rente.
  Deze leningen kunnen mensen afsluiten wanneer zij wel afloscapaciteit of verdiencapaciteit hebben, maar er tijdelijk niet in slagen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Leners kunnen een renteloze lening aanvragen via een hulp- of dienstverlener en krijgen 36 maanden de tijd om deze af te lossen.
  De lening is:
  – om diverse uitstaande kleine schulden -die in de praktijk veel stress veroorzaken- namens het betreffende huishouden via SUN in een keer af te betalen, zodat er rust ontstaat (geen incassokosten, geen deurwaarders, enz.) en het betreffende huishouden nog maar één schuldeiser heeft in de vorm van een lening bij SUN.
  – om een aanschaf te doen die relevant is voor de persoon in kwestie om uit de urgente noden te komen of om een tijdelijke inkomensdip te overbruggen.

  Hoogte van leenbedragen
  Een Sociaal Leenfonds is een laagdrempelig fonds, waar hulpverleners die te maken hebben met cliënten met een relatief kleine schuldenlast een renteloze lening kunnen aanvragen volgens dezelfde uitgangspunten als bij een SUN-noodhulpbureau: (incidentele) urgentie in combinatie met perspectief. Doel is om een situatie van problematische schulden te voorkomen en een negatieve spiraal van opeenstapeling van kleine schulden om te buigen naar het perspectief van financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De cliënt accepteert een vorm van financiële begeleiding om terugval te voorkomen indien zijn situatie daar aanleiding toe geeft. Alleenstaanden kunnen in de meeste gevallen een lening krijgen tot € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,-.

  Rol hulpverleners bij de lening
  Een lokale toelatingscommissie bestaande uit een aantal hulpverleners beoordeelt in beginsel namens SUN de aanvraag en de aflos-/ verdiencapaciteit van de aanvrager en adviseert SUN over het wel of niet verstrekken van de lening. Vervolgens beoordeelt SUN de aanvraag en gaat SUN bij een positieve beoordeling de kredietovereenkomst aan met de cliënt. De aanvrager krijgt tijdens de looptijd van de lening begeleiding vanuit de hulpverlening en diens afbetalingen worden nauw gezet gemonitord door SUN.

  Revolverend fonds
  De eerste resultaten van Sociale Leenfondsen zijn zeer veelbelovend. Mensen voelen zich erom geholpen door het afsluiten van deze leningen via SUN. Doordat het geld voor leningen terug betaald wordt en weer opnieuw uitgeleend kan worden is er sprake van een revolverend fonds.
  Meer informatie over de werking van een Sociaal Leenfonds is te verkrijgen bij de betreffende noodhupbureaus.

  Meer achtergrondinformatie
  SUN Nederland en de NVVK lieten in een eerder stadium onderzoek doen naar de werking van een Nationaal Schuldenborgfonds en een Sociaal Leenfonds, zie hier de onderzoeksresultaten.

  Bekijk ons factsheet voor meer informatie.

  Via deze link opent een video waarin de bureaucoördinator van SUN Twente vertelt hoe het Sociaal Leenfonds werkt.

 • Waarom zou ik als fonds geld doneren aan SUN of SUN Nederland?

  Fondsen hebben aan een SUN-noodhulpbureau een betrouwbare en goed georganiseerde lokale partner die voor hen individuele aanvragen behandelt en goed zicht heeft op het lokale werkveld: de hulp- en dienstverleningsorganisaties en de (on)mogelijkheden en voorzieningen van de gemeente. Door het verstrekken van budget aan SUN kunnen (landelijke) fondsen hun statutaire doelstellingen en maatschappelijk taakstelling lokaal realiseren. Fondsen met betaalde medewerkers kunnen bovendien op die kosten besparen doordat het zelf beoordelen van aanvragen niet langer nodig is.
  Wanneer een vermogensfonds wil stoppen met haar activiteiten en een doel zoekt voor haar resterende vermogen kan een lokale SUN of SUN Nederland er als ANBI-organisatie een goede (geoormerkte) bestemming aan geven.

“Waar het op aankomt is dat kwetsbare burgers tijdig (vooruit) geholpen worden. Daar is samenwerking tussen alle partijen van overheid, hulpverleners tot fondsen en andere donateurs voor nodig. Zolang SUN-noodhulpbureaus die samenwerking vorm geven en de alertheid van hulpverleners stimuleren hebben wij daar vertrouwen in.”
Stichting Nalatenschap de Drevon  (Opgericht in het jaar 1808)

“Een  SUN-noodhulpbureau zorgt er voor dat het geld daar terecht komt waar het ‘t hardste nodig is en combineert daarbij zakelijk inzicht met het hart op de goede plaats”.
mr Elisabeth Y. Beelaerts van Blokland – van Schaijk
bestuurslid/directeur M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

‘’Noodhulp blijft nodig helaas. Lokale SUN-noodhulpbureaus kunnen snel schakelen als het nodig is en signalen doorgeven aan andere spelers zoals gemeente en maatschappelijke organisaties die werken aan meer structurele oplossingen.  Ons Fonds zou willen dat inwoners die het nodig hebben, in ons hele werkgebied – 19 gemeentes in regio Den Haag – gebruik kunnen maken van een noodvoorziening als een SUN. Daarom steunen wij lokale SUN-noodhulpbureaus.”
Fonds 1818

“In de regio waar ons Fonds actief is leven relatief veel meer gezinnen in armoede dan gemiddeld in Nederland. Wij maken ons daarom hard voor de oprichting van een SUN-noodhulpbureau, waarin de gemeentes, zorgverleners en fondsen op een professionele manier samenwerken. Hierdoor kunnen we er voor zorgen dat inwoners met acute financiële problemen op een snelle en deskundige manier worden geholpen.”
John Massaar- directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.