Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Andere fondsen

Geen SUN-noodhulpbureau in uw gemeente, maar wel op zoek naar individuele noodhulp?

De onderstaande fondsen zijn landelijk actief op dit terrein.
Let op: ook hier kunnen aanvragen alleen worden gedaan door professionele hulp- of dienstverleners.

Tips bij het indienen van een aanvraag:

  • Bekijk eerst op de site de toekenningsvoorwaarden van het fonds en ga na welke voorliggende voorzieningen de gemeente in de woonplaats van uw cliënt heeft.
  • Omschrijf helder: de casus van uw cliënt, wat u wilt aanvragen, welk bedrag u daarvoor aanvraagt en op welke wijze deze gift zal bijdragen aan het leven(sgeluk) en een betere situatie en beter perspectief voor uw cliënt.
  • Houdt in het kader van privacy(wetgeving) van uw cliënt rekening met welke informatie er wel of niet relevant is om mee te zenden met de aanvraag. Vraag uw cliënt vooraf om schriftelijke toestemming voor het toezenden van zijn gegevens en voeg deze bij de aanvraag.
  • Soms heeft een aanvraag meer succes wanneer er sprake is van co-financiering (bijvoorbeeld: de gemeente, de verzekering of een fonds betaalt de andere helft van de kosten)
  • Wees er transparant over wanneer u dezelfde aanvraag bij meerdere partijen heeft ingediend

Dekkers Fonds: www.dekkersfonds.nl
Het Dekkers-Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien, dat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Dekkers-Fonds bijdragen voor individuele noden.

Van Heumen – de Sitter Stichting: Van Heumen De Sitter Stichting
De stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.
Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.
Er wordt geen bijdrage voor inkomensondersteuning, schulden, waarborgsommen en studie verstrekt.

Nationaal Fonds Kinderhulp: https://kinderhulp.nl
Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:
-Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )
-Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)
-Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
-Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Papefonds: www.papefonds.nl
Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Uitsluitend instellingen die deze doelgroep helpen door opvang/en of begeleiding kunnen voor een financiële ondersteuning een beroep doen op het Pape-Fonds.

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrechthttps://rdo.nl/het-fonds/
De RDO is een charitatief fonds voor individuele hulpverlening ten behoeve van langdurig zieke of gehandicapte personen die in een financiële noodsituatie verkeren. Een aanvraag moet ingediend worden door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie. Het fonds neemt alleen aanvragen in behandeling uit Nederland met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg

SFIHG (Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening Gehandicapten): https://www.sfihg.nl
SFIHG is een overkoepelende organisatie van fondsen, die hulp biedt aan individuele gehandicapten in Nederland. Elk fonds heeft zijn eigen unieke doelstelling; de samenwerking in SFIHG richt zich specifiek op financiële steun voor de aanschaf van aangepast vervoer of andere noodzakelijke hulpmiddelen, waarvoor bij de overheid tevergeefs is aangeklopt. Wij werken hierin samen om aanvragen sneller te kunnen afhandelen, wachttijden te bekorten, kosten te besparen en dubbele aanvragen te voorkomen.

Maatschappij van Welstand: https://mvw.nl/donatie-aanvragen/donatie-aanvragen-persoonlijke-ondersteuning/
Maatschappij van Welstand verstrekt financiële bijdragen aan individuen en gezinnen die onvoldoende middelen hebben om in hun noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Denk hierbij aan uitgaven en voorzieningen op het gebied van onder andere medische zorg (ook tandartskosten), hulpmiddelen (bijvoorbeeld vervoer), leefgeld, woninginrichting en huishoudelijke apparatuur. Alleen een hulpverlener/maatschappelijk werker van een officiële hulpverlenende instantie kan een financiële bijdrage aanvragen. Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend. Toekenningen zijn eenmalig per persoon of per huishouden en één keer per drie jaar.

Stichting Blijdschap voor de Dieren: https://bvdd.eu/bvdd/

De stichting is opgericht met het doel dieren te helpen die in nood verkeren vanwege allerlei oorzaken die een eigenaar/houder met zijn dier kan krijgen. Hierbij valt te denken aan eigenaren/houders die hun dier niet meer kunnen verzorgen door persoonlijke omstandigheden. Oorzaken als bijvoorbeeld: opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, dakloosheid, overlijden etc.). Bij genoemde gevallen wil de stichting proberen te bemiddelen en te zorgen dat de druk bij het dier en eigenaar/houder wordt weggenomen. In dat geval zoekt de stichting een tijdelijk of definitief gastgezin/opvang voor het dier. Ook het geven van adviezen aan de eigenaar/houder om op een andere en betere wijze met het dier om te gaan is mogelijk
Voor de volledigheid willen wij u erop attent maken dat bovenstaande lijst niet uitputtend is en er plaatselijk soms ook (kleinere) noodfondsen actief zijn, bijvoorbeeld via de lokale kerken, zorginstelling of de gemeente. Wij willen u dan ook adviseren om ook in de woonplaats van uw cliënt te informeren naar bestaande mogelijkheden tot ondersteuning.

Wij wensen u veel succes bij het doen van een aanvraag en het vinden van de benodigde middelen!

Doorverwijzing via de SUNN-website betekent niet dat het fonds een toekenning zal doen, uw aanvraag wordt door het betreffende fonds gewogen en voorzien van een toekenning of afwijzing. Wel kunt u in uw aanvraag vermelden dat SUN Nederland u op het fonds geattendeerd heeft.