Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Privacy

Privacyverklaring SUNN

SUNN is een ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Via onze website biedt SUNN informatie aan derden en de mogelijkheid om vragen te stellen, informatie in te sturen of abonnee te worden van de Nieuwsbrief. Daarbij verwerkt SUNN privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
SUNN vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door SUNN dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt SUNN zich aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat SUNN:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden SUNN persoonsgegevens verwerkt. Dat doet SUNN op het moment dat SUNN uw persoonsgegevens vraagt en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer SUNN meer uitvraagt dan noodzakelijk is, doet SUNN dat alleen met uw expliciete toestemming. SUNN legt u in dat geval helder uit waarom deze aanvullende gegevens nodig zijn;
  • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer SUNN daar wettelijk toe verplicht is;
  • wanneer SUNN gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eist van partijen die op verzoek/opdracht van SUNN persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met SUNN wilt opnemen, dan kan dat via het contactformulier op onze website

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de SUNN-website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken en/of heeft ingevuld.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kan SUNN de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Voor en achternaam
– Gegevens organisatie
– e-mailadres / adresgegevens
– telefoonnummer
– functie
– geboortedatum / leeftijd
– geslacht
– IBAN / bankrekeningnummer (bijv. bij een donatie)
– CV (bijv. in geval van sollicitatie)

En verder de informatie die u zelf invult in een open veld, zoals in een bericht in het contactformulier.

Doeleinden
SUNN verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
-om uw inschrijving te verwerken voor de Nieuwsbrief
-om uw sollicitatie te verwerken.
– om uw inzending via het contactformulier te verwerken.
– om uw inzending voor de Nieuwsbrief te verwerken
– om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post of het kunnen opnemen van telefonisch contact.
– om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
– om onze websites te verbeteren.
– om onze samenwerking op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Verstrekking aan derden
SUNN geeft de door u verstrekte gegevens alleen dan door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten of gestelde vragen. Zo kan SUNN uw gegevens doorgeven aan een lokale organisatie om uw vraag te kunnen beantwoorden of aan een postbezorger om een brief bij u te bezorgen.
Wanneer SUNN uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt SUNN er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komt SUNN hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zal SUNN de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij SUNN opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering
SUNN maakt geen gebruik van uw persoonsgegevens anders dan hierboven omschreven. Wij combineren geen persoonsgegevens uit verschillende (online) bronnen.

Beveiligen en bewaren
SUNN neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. SUNN hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgt SUNN ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

SUNN bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat SUNN u registreerde zullen verwijderen tenzij u voor die tijd toestemming geeft om de (adres)gegevens langer te bewaren. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de SUNN-website zijn verbonden. SUNN kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SUNN kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de SUNN-website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt SUNN nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Wilt u inzage, correctie of wijzigingen in uw gegevens of uw gegevens laten verwijderen? Geef dit dan aan via het contactformulier op onze website.

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, om u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen wij u  aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij SUNN indient, zorgt SUNN ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het SUNN niet om uw verzoek binnen deze periode af te handelen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt SUNN u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met SUNN uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.