Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Privacy

Privacyverklaring SUN Nederland

SUN Nederland is een ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Via onze website biedt SUN Nederland informatie aan derden en de mogelijkheid om vragen te stellen, informatie in te sturen of abonnee te worden van de Nieuwsbrief. Daarbij verwerkt SUN Nederland privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
SUN Nederland vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door SUN Nederland dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt SUN Nederland zich aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat SUN Nederland:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden SUN Nederland persoonsgegevens verwerkt. Dat doet SUN Nederland op het moment dat SUN Nederland uw persoonsgegevens vraagt en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer SUN Nederland meer uitvraagt dan noodzakelijk is, doet SUN Nederland dat alleen met uw expliciete toestemming. SUN Nederland legt u in dat geval helder uit waarom deze aanvullende gegevens nodig zijn;
  • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer SUN Nederland daar wettelijk toe verplicht is;
  • wanneer SUN Nederland gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eist van partijen die op verzoek/opdracht van SUN Nederland persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met SUN Nederland wilt opnemen, dan kan dat via het contactformulier op onze website

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de SUN Nederland-website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken en/of heeft ingevuld.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kan SUNN de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Voor en achternaam
– Gegevens organisatie
– e-mailadres / adresgegevens
– telefoonnummer
– functie
– geboortedatum / leeftijd
– geslacht
– IBAN / bankrekeningnummer (bijv. bij een donatie)
– CV (bijv. in geval van sollicitatie)

En verder de informatie die u zelf invult in een open veld, zoals in een bericht in het contactformulier.

Doeleinden
SUN Nederland verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
-om uw inschrijving te verwerken voor de Nieuwsbrief
-om uw sollicitatie te verwerken.
– om uw inzending via het contactformulier te verwerken.
– om uw inzending voor de Nieuwsbrief te verwerken
– om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post of het kunnen opnemen van telefonisch contact.
– om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
– om onze websites te verbeteren.
– om onze samenwerking op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Verstrekking aan derden
SUN Nederland geeft de door u verstrekte gegevens alleen dan door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten of gestelde vragen. Zo kan SUN Nederland uw gegevens doorgeven aan een lokale organisatie om uw vraag te kunnen beantwoorden of aan een postbezorger om een brief bij u te bezorgen.
Wanneer SUN Nederland uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt SUN Nederland er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komt SUN Nederland hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zal SUN Nederland de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij SUN Nederland opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering
SUN Nederland maakt geen gebruik van uw persoonsgegevens anders dan hierboven omschreven. Wij combineren geen persoonsgegevens uit verschillende (online) bronnen.

Beveiligen en bewaren
SUN Nederland neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. SUN Nederland hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgt SUN Nederland ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

SUN Nederland bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat SUN Nederland u registreerde zullen verwijderen tenzij u voor die tijd toestemming geeft om de (adres)gegevens langer te bewaren. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de SUN Nederland-website zijn verbonden. SUN Nederland kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SUN Nedeland kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de SUNN-website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt SUN Nederland nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Wilt u inzage, correctie of wijzigingen in uw gegevens of uw gegevens laten verwijderen? Geef dit dan aan via het contactformulier op onze website.

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, om u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen wij u  aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij SUN Nederland indient, zorgt SUN Nederland ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het SUN Nederland niet om uw verzoek binnen deze periode af te handelen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt SUN Nederland u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met SUN Nederland uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.