Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Saskia Keuzenkamp

Saskia Keuzenkamp

Algemeen bestuurslid, woonachtig in Amsterdam

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUN Nederland en vanuit welke achtergrond doe je dat?

In het dagelijks leven werk ik bij het kennisinstituut Movisie. Wij zetten ons in voor duurzame verbetering voor mensen in kwetsbare posities. Daarbij gaat het om mensen die het vaak op meerdere levensgebieden moeilijk hebben. Ze hebben bijvoorbeeld geen of onregelmatig inkomen, een beperkt sociaal netwerk en een slechte gezondheid.

Ik vind het echt onbegrijpelijk dat in zo’n welvarend land als Nederland zoveel mensen te maken hebben met armoede en/of schulden. Soms doen mensen onhandige dingen of hebben ze pech. Maar er zijn veel maatschappelijke factoren die het voor kwetsbare mensen erg moeilijk maken om rond te komen en niet in de schulden te belanden. Hoge huren en energielasten, weinig of geen kansen op de arbeidsmarkt, afhankelijkheid van allerlei toeslagen en een heel complex aanbod aan voorzieningen.

SUNN richt zich primair op individuele noodhulp, door het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van bureaus voor individuele urgente noden. Maar daarnaast is SUNN ook actief om structurele veranderingen aan te jagen, zodat bestaanszekerheid voor iedereen een realiteit wordt. Ik wil daaraan graag een steentje bijdragen.

Door mijn werk bij Movisie en als bijzonder hoogleraar op de Vrije Universiteit heb ik veel inhoudelijke kennis over de leefsituatie van mensen in kwetsbare posities en over interventies die kunnen bijdragen aan vermindering van armoede en schulden. In het SUNN-bestuur zitten mensen met verschillende expertises. Ik vind het inspirerend om met elkaar de handen ineen te slaan voor een succesvol SUNN, om zo uiteindelijk bij te kunnen dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen die wel wat steun kunnen gebruiken.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUNN?

Nederland kent een omvangrijke verzorgingsstaat, maar voor mensen in kwetsbare posities zijn de voorzieningen vaak moeilijk te doorgronden en moeilijk toegankelijk. De afstand tussen mensen en instanties is de afgelopen decennia steeds groter geworden en ik zie dat de komende jaren nog wel doorgaan. Steeds meer bankfilialen verdwijnen. Wanneer krijg je nog eens een gewoon mens aan de lijn als je naar een instantie belt met een vraag?

Mensen zijn in hoge mate aangewezen op hun eigen redzaamheid. Juist voor mensen in kwetsbare posities wordt het kunnen benutten van voorzieningen steeds complexer.

Ook in de politiek is het inzicht doorgedrongen dat de menselijke maat is zoekgeraakt. Maar die trend is niet zo makkelijk te stuiten, laat staan te keren. De ervaringen op het gebied van noodhulp maken heel concreet zichtbaar waar de schoenen wringen. Samen met de lokale noodhulpbureaus kan SUNN die specifieke kennis voor het voetlicht brengen om de urgentie van noodzakelijke verandering te staven.

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUNN aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

Het zou goed zijn als SUNN zich meer verbindt met initiatieven vanuit mensen zelf en met ervaringsdeskundigen. Mensen met ervaringskennis mogen vaak wel aan tafels hun verhaal doen, maar slechts zelden mogen zij meedenken over en meewerken aan duurzame oplossingen. SUNN zou zich voor hen sterk kunnen maken.
Dat geldt bijvoorbeeld voor betere verbinding met (organisaties van) mensen met een migratieachtergrond. We weten dat zij verhoudingsgewijs veel in armoede verkeren, schulden hebben en geholpen worden door lokale noodhulpbureaus. Een steviger verbintenis met deze gemeenschappen kan helpen om ook vanuit hun perspectief en leefwereld ook voor deze groepen meer duurzame oplossingen te realiseren.