Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Ministerie SZW ondersteunt oprichting noodhulpbureaus

Minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten ondersteunt SUN Nederland bij het oprichten van SUN-noodhulpbureaus in gemeenten.

SUN-noodhulp als aanvulling op armoedebestrijding

Carola Schouten formuleerde als minister ambities om armoede te bestrijden: een halvering van kinderarmoede in 2025 en een halvering van zowel het aantal personen dat leeft in armoede als mensen met problematische schulden in 2030 ten opzichte van 2015. Het ministerie van SZW schreef daarvoor een meerjarige aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Om de doelstellingen van het actieplan te realiseren is veelzijdige inzet nodig. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderneemt daarom gerichte activiteiten om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Het verder uitbouwen van SUN-noodhulp sluit aan op de ambities van de minister. Daarom heeft het ministerie van SZW een subsidie toegekend aan SUN Nederland. Deze subsidie is niet bedoeld om giftenbudgetten of Sociale Leenfondsen mogelijk te maken, maar om (versneld) meer SUN-noodhulpbureaus in het leven te roepen en om de bekendheid van SUN-noodhulpbureaus te vergroten.

Terugdringen kinderarmoede

Het Ministerie van SZW verleent ondersteuning aan uiteenlopende onderwerpen en activiteiten. Vanaf 2017 gaat er jaarlijks € 85 miljoen naar gemeenten voor bestrijding van kinderarmoede. Eén van de maatregelen die demissionair minister Carola Schouten heeft doorgevoerd is dat er in 2023 een extra budget is toegekend voor het trainen van docenten in het mbo, zodat zij leerlingen onderwijs kunnen geven over geldzaken. Ook is er extra aandacht voor financiële educatie op middelbare scholen en is er een subsidie toegekend aan het Jeugdeducatiefonds. Basisscholen kunnen onder meer schoolspullen of bijles aanvragen voor leerlingen. De subsidie aan Sam& (een samenwerking van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job) is in 2023 verhoogd, zodat meer kinderen de mogelijkheid hebben om mee te doen, binnen en buiten school. Daarnaast is er vanuit het Rijk een subsidie beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een brugfunctionaris, een contactpersoon die de verbinding legt tussen het kind thuis en het kind op school. Zij hebben een signalerende functie en kunnen ouders en school doorverwijzen naar hulp, zodat kinderen beter de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen. Ook heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met het ministerie van SZW en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een schoolmaaltijdenprogramma mogelijk gemaakt: scholen komen in aanmerking voor gratis schoolmaaltijden als minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen.

Schuldenaanpak

Ook op het gebied van schuldenaanpak is het ministerie van SZW beleidsmatig actief. Jaarlijks is er een budget van € 40 miljoen voor gemeenten om armoede en schulden te bestrijden. Daar kwam nog eens € 50 miljoen bij voor flankerend beleid (vroegsignalering en bijzondere bijstand).
Sinds 1 juli is de aflostermijn van schuldsaneringstrajecten via de gemeente en de rechter gehalveerd naar 18 maanden. Hierdoor kunnen mensen hun schulden sneller aflossen en kunnen meer mensen een schuldhulpverleningstraject starten. Door een schuldhulptraject worden problematische schulden zo snel mogelijk weer opgelost om verder te kunnen. Het plan ligt er bij het ministerie en de Tweede Kamer om de BKR-registratie van schuldhulpverlening te verkorten naar zes maanden.

Onze bijdrage

Noodhulpbureaus dragen op hun manier een steentje bij aan de aanpak van schulden. Naast het doen van giften kunnen SUN-noodhulpbureaus ook renteloze leningen verstrekken uit een Sociaal Leenfonds. Met zo’n lening kan iemand in één klap uitstaande schulden aflossen waardoor er geen boeterentes, incasso- of deurwaarderskosten meer zijn. Zo ontstaat schuldenrust. Omdat de Sociale Leenfondsen revolverend zijn, kunnen de bedragen die afgelost zijn weer uitgeleend worden aan andere inwoners met urgente noden.

Met behulp van de verkregen subsidie kan SUN Nederland gemeenten tegemoet komen bij het oprichten van nieuwe SUN-noodhulpbureaus. Op dit moment zijn er 32 noodhulpbureaus actief in ruim 100 gemeenten, op onze landkaart staat actueel een overzicht.

Heeft u interesse om (versneld) een SUN-noodhulpbureau in uw gemeente op te richten of om als donateur een rol te spelen?
Neem dan contact op via info@sunnederland.nl.