Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Datadashboard komt steeds meer tot leven

Sinds begin 2022 hebben 13 noodhulpbureaus hun data gezet in het Datadashboard Urgente Noden. Onlangs is er een publieksversie aan diverse organisaties getoond en momenteel bekijkt het Regieteam of er eerste conclusies uit de data getrokken kunnen worden. Enkele noodhulpbureaus hebben de eigen data gepubliceerd in hun jaarverslag.

Publieksversie Dashboard enthousiast ontvangen

“Indrukwekkend!” “Jullie hebben de data goed op orde!”, zomaar wat  uitspraken na het tonen van het Datadashboard Urgente Noden aan andere organisaties. Tijdens online demosessies gehouden in april en mei jl. konden organisaties de publieksversie van het Datadashboard bekijken. Deze publieksversie geeft een volledig beeld van het Dashboard Urgente Noden, maar is gevuld met fictieve data. Onder andere de Vereniging Nederlandse Voedselbanken, het Nederlandse Rode Kruis, Divosa, Stimulansz, Schulphulpmaatje, het Sociaal Cultureel Planbureau en diverse vermogensfondsen reageerden enthousiast.

Indruk van het datadashboard met toelichting op onderdelen

Eerste inzichten verzamelen

Het Datadashboard is primair een instrument voor eigen gebruik door de deelnemers. Beoogd wordt echter om een aantal keer per jaar analyses en rapportages op te stellen die via de deelnemers beschikbaar komen voor derden. Dit biedt een beeld van de doelgroepen die tussen wal en schip vallen ondanks de huidige voorzieningen. Of welke urgente nood zij ervaren en welke ondersteuning zij bij noodhulpbureaus aanvragen via een hulp- of dienstverlener. Het opbouwen van de kennis en er betekenis aan geven kan omdat de gegevens zo eenduidig mogelijk worden opgenomen. Natuurlijk moet er voorzichtig omgegaan worden met het trekken van conclusies. De data staan immers niet op zichzelf, maar moeten beschouwd worden vanuit onderliggend (lokaal, dan wel nationaal) beleid. Het Regieteam is bezig om de eerste inzichten op papier te zetten.

Mocht u belangstelling hebben in deze periodieke rapportages, dan kunt u dat aangeven door te mailen naar info@zichtopnoodhulp.nl

Data gepubliceerd in jaarverslagen

Een aantal deelnemende noodhulpbureaus gebruiken de eigen gegevens uit het Datadashboard in hun jaarverslag. Denk hierbij aan informatie over inkomstenbronnen, gezinssamenstelling van begunstigden, aanvragen ingedeeld naar hoofdcategorie en naar hulpverlenende instantiegroepen die de aanvragen doen.

Even opfrissen: Datadashboard Urgente Noden –  Zicht op Noodhulp

In het Datadashboard Urgente Noden wordt informatie over verstrekte noodhulp in Nederland verzameld, geanalyseerd, gevisualiseerd en via de website ‘Zicht op Noodhulp’ ontsloten.

Hierdoor ontstaan onder meer inzichten over:

  • De omvang van de noodhulp in Nederland, provinciaal, in een regio of gemeente;
  • Het type noodhulp dat verleend wordt via giften en renteloze leningen;
  • De kenmerken van de huishoudens waarvoor aanvragen gedaan worden;
  • De redenen voor de afwijzing van een aanvraag;
  • Welke organisaties noodhulp aanvragen voor hun cliënten;
  • Trends in noodhulp;
  • Urgente noden in Nederland en de gevolgen van ontbrekende (sociale) voorzieningen.

Het Datadashboard Urgente Noden is ontwikkeld in opdracht van SUN Nederland in samenwerking met betrokken noodhulpbureaus. Representanten van beiden zijn gezamenlijk vertegenwoordigd in een ‘Regieteam’.